I en pressemelding fra Fiskarlaget Nord konstaterer laget at regjeringen følger opp ønskene fra Norges Fiskarlag, som over flere år jobbet for å få hevet kvotetaket i kystflåten.

- Vi oppfatter at regjeringen nå følger opp i tråd med ønskene fra organisasjonen. Fiskeriministeren viser også i pressemeldingen til at det er høringsrunden i 2015 som ligger til grunn for beslutningen, da Norges Fiskarlag var tydelige i sine innspill.

Fiskarlaget Nord har allerede signalisert at de mener behandlingen av Eidesenutvalgets innstilling burde vært prioritert før en heving av kvotetaket. Dette med henvisning til at det er god lønnsomhet i næringen og at fiskeflåten i dag er en attraktiv arbeidsplass. Det har vært både tid og anledning til, dersom det hadde vært ønskelig, å avvente nye prosesser knyttet til kvotesystemet til Eidesen utvalgets innstilling var behandlet, heter det i pressemeldingen.

- Når det er sagt så tar vi til etterretning at regjeringen vurderer utviklingen og behovene i næringen samt sammenhengen mellom de ulike prosessene på en annen måte.

Fiskarlaget Nord viser videre til at reguleringene av fiskeriene henger tett sammen og det ene tiltaket påvirker det andre. Regjeringen har nylig, i tråd med Norges Fiskarlags anmodning, endret «kvoteinstruksen». Den forrige «kvoteinstruksen» av 12. januar 2016 hadde til hensikt å standardisere saksbehandling i fartøysaker og på den måten bidra til likebehandling. Intensjonene var gode men etter vårt syn innebar forenklingen en liberalisering i forhold til adgangen til å flytte deltakeradganger fra den mindre kystflåten og opp til den større. Dette var vi kritiske til, påpeker laget.

- Fiskarlaget Nord har engasjert seg sterkt i saken om kvoteinstruksen, der det blant annet ble innkalt til ekstraordinært årsmøte i 2016 for å få forankret vårt standpunkt. Vi er svært tilfreds med at vi har fått gehør i saken og at innstramminger i «kvoteinstruksen» nå er på plass. At endringen i instruksen kom på plass før heving av kvotetak blir gjennomført mener vi er avgjørende viktig, skriver Roger Hansen på vegne av laget.