- Fiskerinæringen ser lite til regjeringens bebudede satsing på ressursforskning, og vi konstaterer at bestandsovervåkningen av mange viktige bestander er på et faretruende lavt nivå. Fiskebåt mener derfor at det er et betydelig misforhold mellom regjeringens ambisjoner om en styrket havforskning og ressursene Havforskningsinstituttet får til rådighet, skriver Fiskebåtredernes Forbund.

Bekymringsmelding

Forbundet ser så alvorlig på saken at de tar den opp som en bekymringsmelding til fiskeri- og kystministeren og ber om at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett til våren tar initiativ til økte bevilgninger til Havforskningsinstituttet, og at dette allerede nå bør kommuniseres til Havforskningsinstituttet slik at en unngår store kutt i toktaktiviteten i 2011, og slik at det blir mulig å gjennomføre viktige mageprøveprogram.

Mange løfter

Fiskebåtredernes Forbund viser samtidig til tidligere brev og vedtak om behovet for økt satsing på ressursforskningen, samt uttalelser fra flere statsråder om at norsk ressursforskning skal prioriteres, ikke minst i tilknytning til Regjeringens nordområdesatsing. Fiskebåtredernes Forbund mener økt satsing på ressursforskning er en god investering for fremtiden, både for fiskerinæringen og Norge.

Mangler ressurser

- Forbundet vil understreke at vi har stor tillitt til det arbeidet som Havforskningsinstituttet gjør, og at det ikke er kvaliteten på arbeidet som bekymrer. Det som bekymrer er at Havforskningsinstituttet på grunn av den økonomiske situasjonen ser seg nødt til å kutte ut viktige forskningstokt, i tillegg til at instituttet mangler ressurser til å analysere innsamlede data. Fiskebåtredernes Forbund mener generelt at det er nødvendig å øke bevilgingene over statsbudsjettet til ressursforskning. I tillegg mener forbundet at det er nødvendig med omprioriteringer innenfor dagens budsjett, heter det i meldingen.