Fiskeridirektoratet har opprettet et såkalt henstillingsområde sør for Henningsvær, etter innspill fra Nordland fylkes fiskarlag.

Laget rettet sin henvendelse til direktoratet mandag, ifølge Steinar Jonassen etter at flere snurrevadfiskere hadde kontaktet fiskarlaget og rapportert om svært trange forhold på grunn av mye faststående bruk.

Her henstilles båter med faststående bruk å la snurrevadflåten få holde på i fred.

Tett av fast bruk

- Det er at det har blitt så mye garn i Lofoten de siste dagene at snurrevadflåten ikke har noen steder å være. Vi fikk henvendelse fra noen snurreavdfiskere i går morgen som har mange bak seg. De foreslo henstillingsområder sør for Henningsvær, og ett sør om Moholmen, som ligger mellom Henningsvær og Svolvær. Arbeidsutvalget tok dette videre, og Fiskeridirektoratet har hatt en utrolig kjapp saksbehandling på dette. Det setter vi pris på, at de er raske når det står om, sier daglig leder i Nordland fylkes fiskarlag, Steinar Jonassen.

Blir respektert

Et henstillingsområde er ikke like strengt som havdeling. Men Jonassen har erfaring for at disse henstillingene blir respektert.

- Det vil jo ta litt tid før de som driver med garn har tatt opp bruket og flytta på seg, men vi har erfaring for at slike vedtak blir respektert. Vi hadde det samme henstillingsområdet sør for Henningsvær i fjor, i tillegg til et område ved Røst. Begge disse ble respektert, sier Jonassen.

Får bare ett av to

Fiskarlaget fikk imidlertid ikke gehør for to henstillingsfelt. Kun feltet ved Henningsvær ble vedtatt opprettet, og dette har koordinatene:

1. N 68°07.65 E 014°09.80

2. N 68°07.65 E 014°12.25

3. N 68°03.70 E 014°13.50

4. N 68°03.70 E 014°09.80

Direktoratets leder i region nord, Janne Andersen skriver i sitt vedtak:

- Henstillingsområdene er begrunnet med at store mengder garn satt ut på innersiden av Lofoten har gjort det svært utfordrende for snurrevadflåten å få til et rasjonelt fiske. Flåten er henvist til plasser som ikke er egnet for snurrevad, med det resultat at det har vært betydelige ødeleggelser av redskaper.

Fiskeridirektoratet region Nordland har hentet inn uttalelser om forslaget fra Kystvakten, Sjøtjenesten og Norges Kystfiskarlag.

Kystvakten støtter opprettelse av feltet sør for Henningsvær, men mener at feltet sør for Moholmen må vurderes nøye med tanke på størrelsen. De har ikke fått direkte henvendelser om konflikter mellom redskapsgruppene men har observert fastkjøring/ riving av snurrevad 1. mars 2020.

Sjøtjenesten støtter Kystvakten i at feltet sør for Moholmen er for stort og at det må reduseres dersom det i det blir opprettet. Juksaflåten og mindre garnbåter bruker nordenden av feltet. De har ingen innvendinger til feltet sør for Henningsvær.

Norges Kystfiskarlag uttaler at man som utgangspunkt bør være tilbakeholdne med å ta i bruk henstillingsområder med mindre det er helt nødvendig. Utfordringene bør ha vedvart over tid, og dette bør helst varsles i forkant av sesongen. Laget er usikre på om det nå er et reelt behov for feltene. Dersom direktoratet likevel oppretter henstillingsområder, bør det begrenses slik at færrest mulig garnbåter fortrenges. Feltet bør forbeholdes snurrevadflåten under 15 meter da større fartøy er mindre sårbar og mer mobil.

Kystfiskarlaget mente et henstillingsområde kun burde gjelde de minste snurrevadbåtene, men det var ikke Fiskeridirektoratet enig i. Foto: Øystein Ingilæ

Direktoratets vurdering lyder:

- Fiskeridirektoratet Region Nordland vil kun opprette henstillingsområder der det er et begrunnet behov for det, og ikke før behovet oppstår. Vi ønsker minst mulig grad av havdeling og oppfordrer alle aktører til et godt samarbeid på feltet. Ved vurderingen av om henstillingsområder skal opprettes må vi ta hensyn til at alle redskapsgrupper er ivaretatt.

- Vi har registrert at det har vært noe mer støy i forbindelse med årets sesong enn i fjor. Likevel kan vi ikke se at det har vært særlige konflikter mellom redskapsgruppene så langt.

Henstillingsområdet som er foreslått sør for Henningsvær ble også opprettet i forbindelse med fjorårets sesong. Vår erfaring er at dette fungerte etter sin hensikt. På bakgrunn av de utfordringer som er observert av arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag, er vår vurdering at det kan være et godt tiltak å innføre dette henstillingsområdet nå. Det ser ikke ut til at det vil påvirke det pågående fisket i særlig grad, da det er et mindre antall garnsettinger som har vært registrert i kanten av feltet til nå, fremgår det i brevet fra Fiskeridirektoratet.

Nei til Moholmen

- For henstillingsområdet som er foreslått utenfor Moholmen, ser vi også utfordringene med at feltet i større grad er i bruk av garnflåten i dag. Vi kan heller ikke se at det ut i fra observasjonene til Kystvakten og Sjøtjenesten, er et behov i denne omgang for å opprette to henstillingsområder særskilt for snurrevadflåten. Dersom det senere i sesongen blir aktuelt å vurdere dette feltet på nytt, ber vi om at de betydelige ødeleggelsene av redskaper, som det vises til i brevet, dokumenteres nærmere, skriver lederen for Fiskeridirektoratet region nord, Janne Andersen i vedtaket.

Norges Kystfiskarlag har foreslått at henstillingsområdet bare skal gjelde for snurrevadfartøy under 15 meter. Vi ser ikke at det er behov for en slik begrensning innad i redskapsgruppen. Feltet vil uansett ikke være tilgjengelig for andre fartøyer enn snurrevadfartøy, og vi ønsker så lite regulering som mulig.

På denne bakgrunn har Fiskeridirektoratet region Nordland besluttet å opprette et henstillingsområde sør for Henningsvær i samsvar med koordinater oppgitt overfor, som er eksklusivt tilgjengelig for fiske med snurrevad.

Begrensninger for fiske med snurrevad som følger av Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2020 og annen lovgivning, må overholdes. Kartvedlegg som viser henstillingsområdet og passive redskaper i sjøen nå ligger vedlagt.