Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har avgitt følgende uttalelse:

Fisket etter NVG-sild - fjordlinjereguleringer og områdereguleringer

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser til henvendelse fra Norges Fiskarlag der det bes om innspill på forslag om å dispensere fra følgende:

- Forbud mot fiske etter NVG-sild innenfor 4-mila for flåten over 21,35 meter jf. «Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone»

- Forbud for fartøy på eller over 15 meter største lengde mot å fiske innenfor fjordlinjer jf. Utøvelsesforskriften § 33f.

Bakgrunnen for henvendelsen er at det skal være meldt inn behov fra den større not-sild flåten for å få gå inn på fjordene i området rundt Sørøya. Det oppfattes særlig relevant å vurdere åpning av områder som krever dispensasjon fra Utøvelsesforskriften og fjordlinjebegrensingene, det siteres fra adgangen til å gi dispensasjon:

«Fiskeridirektoratet kan gjennom forskrift gjøre unntak fra forbudet i første ledd i bestemte fiskerier for bestemte fartøygrupper i bestemte områder for et bestemt tidsrom, i særlige tilfeller når det vurderes å være nødvendig for praktisk gjennomføring av fisket og det er vurdert forsvarlig ut fra biologiske og økosystembaserte betraktninger. I denne sammenheng skal Havforskningsinstituttets vurderinger tillegges stor vekt.»

Det vises til at det foregår et utstrakt fiske med garn og juksa i de relevante fjorder. Dette bør tas i betraktning når det skal vurderes om dispensasjon til å gå inn i fjorder med not-fartøy skal gis.

Gjeldende områderegulering har til hensikt både å skjerme den mindre flåten samtidig som det skal bidra til å ivareta biologiske og økosystembaserte hensyn. Det vil i forlengelsen av dette være uheldig å innlede en praksis som tilsier at det mer elle mindre automatisk skal dispenseres dersom det er relevant å fiske innfor 4-mila eller innenfor fjordlinjene for not-fartøy.

Per nå, og ut ifra en helhetsvurdering, stiller arbeidsutvalget store spørsmål ved om det er behov og grunnlag for å innvilge dispensasjon fra de gjeldende områdereguleringer.

Prøvetaking i de respektive områder regulert med områdebegrensning må gjennomføres med flåte som i utgangspunktet har adgang til å være der.

Dersom det blir gitt dispensasjoner for utvidet fiske innenfor 4-mila må dette fisket avgrenses til kystfiskeflåten under 28 meter. Innenfor fjordlinjene kan det gjøres unntak for begrensningen på 15 meter for låssettere og dem som deltar i landnotfisket. Videre må det innenfor fjordlinjene settes begrensninger for tillatt dybde på not. Det må også unngås at det åpnes for kystnært fiske som bidrar til å fortrenge den mindre og mer sårbare fiskeflåten fra sine relevante fiskefelt. Vurderingene knyttet til dette må komme frem tydelig.

I forhold til regelverket som regulerer adgangen til det kystnære fisket etter NVG-sild så vil arbeidsutvalget påpeke at dette fremstår uoversiktlig. Det bør ses på muligheten for å rydde i regelverket og tydeliggjøring av reguleringene.

Arbeidsutvalget vil avslutningsvis påpeke betydningen for medlemslagene av at medlemmer henvises til å jobbe etter korrekt tjenestevei når det skal løftes og behandles sak.