A-krimsenteret i Nordlands koordinerte aksjon i mars 2019 der representanter for NAV, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet kontrollerte til sammen 20 fiskeindustribedrifter i Lofoten og Vesterålen er flere ganger trukket frem som illustrasjon på hvor dårlig det står til i norsk fiskerinæring.

Et av de siste eksemplene var en replikkrunde i Stortinget, der Aps Cecilie Myrseth utfordret Erna Solberg om hva hun ville gjøre for å bedre arbeidsforholdene i fiskeindustrien. I sitt innlegg (som du kan se på video her) slo Myrseth fast at A-krimsenterets rapport avdekket «groteske forhold i norsk fiskeindustri: svart arbeid, trusler, ulovlige boforhold, indikasjon på menneskehandel – i Norge i 2019».

Stortingsrepresentantens innlegg er et i rekken av flere debattanter som henviser til denne rapporten. Kyst og Fjord ba derfor A-krimsenteret om en status over hva som kom ut av aksjonen.

Dette er etatenes oppsummering av status:

Arbeidstilsynet:

• 2 virksomheter fikk ingen pålegg

• 15 virksomheter har oppfylt påleggene de fikk av arbeidstilsynet

• 2 virksomheter har ikke oppfylt alle påleggene ennå

• 2 virksomheter har klager til behandling i Direktoratet for Arbeidstilsynet, hvorav en klage gjelder overtredelsesgebyr

• Påleggene mot 4 virksomheter lukkes fordi driften er avviklet i Norge

Mange av virksomhetene hadde også mindre mangler på brannvern som ble utbedret samme dag og det ble ikke gitt pålegg på.

NAV:

Seks feilutbetalingssaker på til sammen 68 000 kroner, hvorav den største var på 32 000 kroner. I alle sakene hadde personene underrapportert arbeidstimer når de mottok dagpenger under permittering. De hadde dermed fått utbetalt for mye i stønad. Sakene er ferdig behandlet i NAV og er krevd tilbake.

Politiet:

Nordland politidistrikt har ikke registret noen anmeldelser etter fiskeriaksjonen i mars 2019.

Skatt:

Skatteetaten bekrefter at de har fått oversendt flere saker hvor det nå foretas videre undersøkelser. Utover dette er Skatteetaten underlagt taushetsplikt og kan derfor ikke kommentere enkeltsaker.

Hele spekteret

- Bildet er med andre ord litt mer nyansert enn at det er avdekket grov kriminalitet hos 19 av 20 kontrollerte virksomheter?

- Det er viktig for meg å presisere at A-krimsenteret aldri har hevdet at det ble avdekket alvorlige brudd hos 19 av de 20 kontrollerte fiskebedriftene. Funnene våre avdekket alt fra mindre mangler på brannvernbestemmelser og brudd på arbeidstidsbestemmelser til alvorlige saker hvor utenlandsk arbeidskraft i en sårbar situasjon har blitt utnyttet. Det stemmer at bilde er nyansert og at bruddene som ble avdekket har varierende alvorlighetsgrad.

Ønsket effekt

- Hvor mange av tilfellene dere avdekket vil du karakterisere som grove?

- De fleste tilfellene er ikke det. De sprer seg litt her og der på skalaen, uten at det er enkelt for meg å tallfeste dette. Det finnes noen grove saker, så var det mange mindre alvorlige saker. Noen av sakene jobbes det fortsatt med fordi det tar lang tid å ettergå dem, sier Gunnestad.

Han mener uansett at aksjonen har hatt ønsket effekt.

- Vi har indikasjoner på at noen av aktørene vi mente opererte på kant med loven ikke har like stort tilfang av oppdrag i år. Det tar vi som signal på at bransjen selv har fått opp øynene for at det de gjorde ikke var greit.

Grunnlag for bekymring

- Hva tenker du om oppmerksomheten kontrollene fikk? Bør man fra myndighetenes side tenke annerledes om hvordan rapporter formidles?

- Nei, egentlig ikke. Media vil alltid være på jakt etter de groveste forholdene og sette søkelys på det. Derfor har vi forsøkt å nyansere bildet så godt som mulig, og vi har aldri sagt at 19 av 20 var kriminelle og uønskede aktører. Men samtidig så mener jeg rapporten bør gi uttrykk for bekymring for forholdene i fiskerinæringa. Det som avdekkes her krever økt fokus fra etatene, sier A-krimsenteres leder.

- Hva er fokuset inneværende sesong?

- Det er vanskelig for meg å konkret på, ler Gunnestad godt.

- På bakgrunn av erfaringene fra i fjor og kunnskapen vi nå besitter kommer til å ha et fortsatt fokus på forholdene i fiskerinæringa. Utover det kan jeg dessverre ikke si noe om hva vi jobber med fra senteret side.