Landsstyret i Norges Fiskarlag vedtok i dag å sette sammen en administrativ gruppe på saken.

I landsstyremøtet har fiskarlaget også tatt for seg fiskeriene generelt så langt i år og konstaterer at en både i torske- og seifisket nord for 62°N for den konvensjonelle kystflåten har måttet gripe inn i reguleringsopplegget tidlig i året, for å redusere fisketakten for å unngå betydelige overskridelser av gruppekvotene.

- Landsstyret mener i likhet med flere av medlemslagene at det er behov for å skape større forutsigbarhet i reguleringene spesielt i seifisket for kystflåten, og Landsstyret vil derfor sørge for at det utarbeides et grundig høringsnotat om reguleringen av fisket etter sei i kystflåten (både lukket og åpen gruppe). Notatet må belyse årsakene til at en «feilet» i årets reguleringer, samt skissere forslag til reguleringsopplegg for 2017 for de nevnte fiskeriene. Alle relevante elementer må trekkes inn i drøftingene, og forslaget til «nytt» reguleringsopplegg må være robust og ta hensyn både til geografiske ulikheter, redskaper, struktur mv. Gjeldende kvotefordelinger mellom gruppene i kyst må stå fast slik Landsmøtet 2015 vedtok, heter det fra fiskarlaget.