– Sjølaksefisket er en viktig del av norsk kystkultur. Vi står sammen for å fronte synet og er fornøyd med å ha fått møtt Klima- og miljødepartementet. Det sier Sametinget, sjølaksefiskerne og Fiskarlaget i en felles uttalelse.

Mandag fikk de et møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet (KLD) i Oslo som de håper kan være et første steg på å snu den negative utviklingen sjølaksefiskerne har opplevd.

– Vi har tatt et felles initiativ overfor våre myndigheter for å berge siste rest av sjølaksefisket. Vi kan ikke være bekjent av at dette tradisjonsrike fisket er i ferd med å legges ned og vi fikk et godt møte med øverste fagmyndighet. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Ødelagt fiske

Fiskarlaget melder at de sammen med leder Tomas Sandnes fra Norske Sjølaksefiskere (NSL) og Inge Arne Eriksen fra Sametinget gikk gjennom utfordringene de ser med dagens forvaltning av sjølaksefisket.

Det ble vist til at regelverket for utøvelse av fisket har blitt stadig strengere og at sjølaksefiskerne slik sett har tatt en stadig større byrde i forvaltningen – i praksis kan det sies at reguleringsbestemmelsene i sjø har vært av en slik art at rettighetshaverne har fått ødelagt sitt fiske.

– Vi hadde en god dialog omkring flere av våre synspunkt og det er avgjørende for å komme frem til et forbedret og fornuftig regelverk at vi har en god kontakt med departementet underveis, sier Ingebrigtsen.

Kultur og næring

Under møtet med departementet ble det også gjort et poeng av at det er har blitt strengere reguleringer til tross for dokumentert økning i bestanden. I møtet var vi tydelige på at det tas initiativ til en gjennomgang med næringen om hvordan bestandsstørrelsen fastsettes og viktigheten av at bestandsstørrelsen må fastsettes utfra prinsippene som legges til grunn i andre fiskerier og av ICES.

– Vi poengterte at sjølaksefisket er en del av vår kulturarv, samtidig som det har vært og er et grunnlag for verdiskaping. Det er grunnlag for å ta grep nå slik at ikke det tradisjonsrike fisket forsvinner som følge av manglende grep. Dette i sum ligger bak vårt engasjement, poengterer de tre partene som deltok i møtet med KLD. Et positivt og godt møte, poengterer Ingebrigtsen.