I sitt høringssvar til regjeringas forslag om å åpne flere havområder for havvind, skriver Havforskningsinstituttet at området Sandskallen ved Sørøya ikke bør åpnes for utbygging, blant annet fordi det ligger inntil et av verdens nordligste registrerte korallrev, og innenfor gyte- og gytevandringsområdet til både torsken og lodda.

Tobisgyting i sør

Når det gjelder feltene lenger sør har Havforskninga ikke innvendinger mot Utsira Nord, men peker på at feltet som kalles Sørlige Nordsjø II overlapper delvis med gytefelt for tobis. Her fraråder HI utbygging, men har ikke innvendinger mot å åpne resten av området, fremgår det av en pressemelding fra Havforskningsinstituttet.

Trenger kunnskap om konsekvenser

– Vi er positive til at man kan produsere fornybar energi fra havet, men det er viktig å vite hvordan slike anlegg påvirker det marine miljøet, slik at vi kan minimere eventuelle utilsiktede konsekvenser, sier Geir Lasse Taranger, forskingsdirektør for akvakultur, miljø og teknologi ved HI.

– Vi veit en del i dag, men trenger mer kunnskap for å sikre bærekraftig bruk av havet. Vi tilråder derfor flere effektstudier og detaljert kartlegging av områdene som blir foreslått åpnet, samt overvåkning av miljøpåvirkningen både før, under og etter en eventuell utbygging, sier Taranger.