Basert på en fersk undersøkelse i den norske havbruksnæringen, konkluderes det med at det er lite sannsynlig at norske havbruksanlegg er en kilde til omfattende marin forsøpling.

Studien som er gjennomført som et samarbeid mellom SINTEF Ocean og SINTEF Byggforsk, viser at norske havbruksaktører i dag har rutiner for avfallshåndtering og bruker tilgjengelige tilbud. Ut fra studien har prosjektgruppen likevel kommet frem til følgende anbefaler:

1) havbruksnæringen må i større grad dokumentere avfallshåndteringen sin;

2) det trengs mer spesifikk og helhetlig kunnskap om hva som er de beste gjenvinningsløsningene for materialene fra norsk havbruk; og

3) det bør blir mer fokus på miljødesign av havbruksutstyr slik at det genereres mindre avfall og slik at næringen selv kan bruke gjenvunnet materiale.

Prosjektet tok kun for seg materielt avfall fra utrangert utstyr og annet forbruksmateriell, det ekskluderer andre kjente typer av avfall fra sjøbaserte havbruksanlegg som farlig avfall, biologisk avfall (dødfisk) og utslipp av slam. Det ble heller ikke gjort noen vurderinger i forhold til slitasje i fôrslager som kan danne mikroplast i sjøen. Denne problemstillingen kom opp etter at prosjektet var startet og det ble diskutert, men vi valgte å holde oss til opprinnelig plan.

Rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Fiskeri og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) etter en rettet forespørsel om prosjektforslag i konkurranse med andre FoU miljø.