Fiskerne har gjennom flere år rapportert om liten bestand og små fisker. Derfor tar havfiskeorganisasjonen til ordet at Nordsjøsild-kvoten heller bør reduseres i 2020 enn å øke som forskerne har foreslått.

Forskerne vil øke

I slutten av mai kom det internasjonale havforskningsrådet, ICES, med sitt kvoteråd for Nordsjøsild, der de anbefalte en økning på ni prosent sammenlignet med avtalt kvote for 2019. ICES begrunner oppgangen med at fiskedødeligheten beregnes for fisk mellom to og seks år, mens andelen av sju år og eldre fisk øker i fangstene. I tillegg er gytebestanden oppjustert.

Avtakende bestand

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet framholder Fiskebåt på sin side at bestanden for Nordsjøsild er avtakende og beregnet til å gå under MSY Btrigger i 2020.

- Norske fiskere har de siste årene opplevd at Nordsjøsilden har dårlig tilgjengelighet, at fangstene er små og at ungsilden dominerer. Mange er derfor bekymret for tilstanden på bestanden og om den overbeskattes. En økning i kvoterådet stemmer derfor dårlig med deres observasjoner. De siste års bestandsestimat har svingt mye, som har gitt store utslag i kvoterådene. Tilliten til ICES og deres bestandsestimat på Nordsjøsild er derfor lav blant næringsaktørene, heter det i brevet fra Fiskebåt.

Bekymret

Fiskebåt er bekymret over at kvoterådet tilsier et økt kvoteuttak samtidig som gytebestanden trolig går under tiltaksgrensen (MSY Btrigger) i samme år. I brevet blir det uttrykt bekymring for at metoden ikke fanger opp det økte fiskepresset på gammel fisk og at det reelle fiskepresset blir underestimert.

Fiskebåt anmoder derfor om at Norge tilrår en reduksjon i forhold til kvoterådet i forhandlingene med EU.