Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte 14. november 2017 og det ble gjort slikt vedtak i forannevnte sak:

"Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at gruppekvoten til lukket gruppe 15 – 21 meter er så godt som oppfisket. Selv om det bare er 5 uker igjen til fisket avsluttes for dette året frykter Arbeidsutvalget for at det kan bli et overfiske i gruppen som kommer til fradrag på neste års gruppekvote som i utgangspunktet vil være merkbart lavere enn årets.

Arbeidsutvalget mener at bifangstordningen som var etablert for 2 uker siden i denne gruppen for fartøy som ikke kan nyttiggjøre seg ferskfiskordningen straks må oppheves. Dette for å begrense det overfisket som en ser vil komme.

Arbeidsutvalget ber Fiskeridirektoratet om å ta dette opp til vurdering så snart som mulig."