Prosjektet ble først utlyst januar 2022, men ingen av søknadene tilfredsstilte alle kravene gitt i utlysningen, og utlysningen ble derfor trukket tilbake. Dette har medført en endring i utlysningen, og ny utlysning med intensjonsavtale er nå klar. Prosjektet vil fremdeles deles opp i to ulike trinn, kalt Trinn 1 og Trinn 2. Prosjektet inkluderer en intensjonsavtale for Trinn 2.

Det er åpent for å søke om deltakelse for alle fartøy som oppfyller kravene som stilles, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Deltakere kan søke om økonomisk støtte for Trinn 1, som vil bli vurdert individuelt. Støtten vil primært gå til oppgradering av marine vekter som allerede er i bruk om bord på fartøyene, for å imøtekomme kravene som stilles i utlysningsteksten og skaffe til veie erfaring med denne praksisen. Økonomisk støtte for Trinn 2 vil adresseres i forbindelse med gjennomføring av intensjonsavtalen.

Utlysningen skjer i samarbeid med Norges Råfisklag og Fiskehav.

Prosjektet er en del av FangstID-programmet, som har som mål å benytte nye teknologiske løsninger for å flytte ressursregistreringen så tett opp mot ressursuttaket som mulig.

Prosjektet knyttes ikke opp mot fartøystørrelse eller landingstidspunkt, men stiller krav til søkerne som må oppfylles for å kunne delta i prosjektet. Detaljer om dette kan leses i utlysningsteksten.