Både Statsbudsjettet og RNB er premissgiverne for den maritime politikken. Linjen som regjeringen har lagt seg på, med kutt i alle ender, vil bidra til kraftig svekket konkurranseevne for norsk maritim næring.

I fjor ble tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen) svekket, på tross av at Regjeringen i Hurdalsplattformen lover å styrke ordningen. Revidert statsbudsjett er nå til behandling i finanskomiteen på Stortinget.

- SV er nå i forhandlinger med regjeringen og Kystrederiene setter sitt håp i at Sosialistisk Venstreparti (SV) krever at man reverserer svekkingen av nettolønnsordningen, og tar grep for å faktisk styrke den, slik det er bred enighet om på Stortinget og i Regjeringen. Det er skip i NOR-generell, med norske lønns- og arbeidsvilkår som i størst grad sysselsetter norske sjøfolk og sikrer norsk maritim kompetanse. At ordningen styrkes for disse skipene er kritisk for å sikre norske sjøfolk, sysselsetting og aktivitet langs hele kysten, samt norsk konkurranseevne, oppsummerer administrerende direktør Tor Arne Borge. Det er i det hele snakk om en styrking på 38 millioner for ordningen for skip i NOR-generell.

Allerede er nesten to av tre skip som seiler langs kysten vår med utenlandsk flagg og med utenlandske ansatte. Konsekvensene av ytterligere utflagging er tapte arbeidsplasser og skatte-inntekter.

– Kutt i disse ordningene gjør at man sparer seg til fant. Hvis vilkårene for norske sjøfolk blir enda dårligere, vil det ha store konsekvenser for rekruttering til maritime yrker og den grønne omstillingen av skipsfarten. Nå er det viktig at Stortinget tar tak i saken og sikrer norske sjøfolk og arbeidsplasser i distriktene.