Daniel A. Øien

Akvakultur har blitt en betydelig næring i Tysfjord der det drives oppdrett både av laks og torsk. I tillegg planlegges utsett av hummer for havbeite, melder NRK Sami radio.

Men med voksende aktivitet og flere oppdrettsanlegg vokser også motstanden mot havbruksnæringen.

I en årsmøteuttalelse uttaler Salten sameforening stor bekymring over planene om å øke antallet havbrukslokaliteter i Tysfjord.

«Nye anlegg vil virke ytterligere konfliktskapende i forhold til tradisjonell bruk av sjøarealene og vil påvirke miljøet i fjordene. Spesielt gjelder dette Hellmofjorden hvor flere oppdrettsanlegg allerede er lokalisert» uttaler sameforeningen.

Foreningen viser til at konfliktnivået har blitt økende også i Tysfjord.

– Man ser i hele kyst-Norge at det blir større konflikter og det merkes også i Tysfjord at konfliktnivået er økende, forteller leder i Salten sameforening, Hugo Kalstad.

Men det er ikke bare Salten sameforening som sier nei til flere oppdrettslokaliteter i Tysfjord. Flere grunneiere og lokale fiskere har protestert mot planene som etter deres mening er i konflikt med det tradisjonelle fisket i Tysfjord og oppdrettsanleggene båndlegger sjøarealer til ferdsel og allmenn fritidsbruk.

Leder i Salten sameforening, Hugo Kalstad mener de samiske rettsforholdene i Tysfjord må avklares før det sies ja til nye opprettslokaliteter.

I Ytre Tysfjord er det igangsatt en aksjon mot akvakultur og privat havbeite i Tysfjord som har samlet over 600 underskrifter.

– Aksjonen krever en oppdrettsfri Ytre Tysfjord, forteller aksjonens leder Odd Lysvoll.

Lysvoll vil overhodet ikke ha noe oppdrettsaktivitet i de ytre delene av Tysfjord, og forstår også at befolkningen i de indre deler av Tysfjord er bekymret over økende oppdrettsaktivitet.

– Fiskeoppdrett forurenser fjordbassenget hevder Lysvoll som ønsker seg landbaserte oppdrettsanlegg.

Men det er nettopp for å ivareta miljøaspektet at havbruksnæringen i Tysfjord har søkt om tillatelse til etablering av nye oppdrettslokaliteter hevder næringens representanter.

– Det er synd dersom det vokser fram en økende motstand mot fiskeoppdrett, sier Line Ellingsen som er daglig leder ved ett av oppdrettsselskapene som driver i Tysfjord, Musken Laks AS.