Fiskeridirektoratet har tidligere utarbeidet en rapport som gir en oversikt over kvotefaktorer for konvensjonelle kystfartøy som fisker etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord. Rapporten er en del av Fiskeridirektoratets oppfølging av Stortingsmelding 32 (2018-2019) – Et kvotesystem for økt verdiskaping («Kvotemeldingen») (regjeringen.no).

Formålet med rapporten er å tilgjengeliggjøre informasjon om dagens strukturkvoter, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Her kan du sjekke hjemfallet av strukturkvoter helt ned på fartøynivå:

Utvidet rapport om kvotefaktorer for konvensjonelle kystfartøy som fisker etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.

Ny Stortingsmelding

Regjeringen har varslet en melding om kvotesystemet som vil drøfte fordeling av strukturgevinst. Det er dermed pr. i dag ikke avklart hvordan en framtidig fordeling vil skje.

I visningen vi har lenket til i denne artikkelen er det beregnet hvordan utviklingen i fartøyenes kvotefaktorer kan bli dersom fordelingen av strukturgevinst beregnes etter fartøyets største lengde og hvordan utviklingen kan bli dersom strukturgevinsten beregnes etter hovedtillatelsens hjemmelslengde.

Ingen aktører kan imidlertid på grunnlag av denne rapporten bygge noen rettslige forventninger om hvordan den framtidige fordelingen av strukturgevinst vil skje, eller om hvordan det relevante regelverket vil bli utformet, presiserer Fiskeridirektoratet i pressemeldingen.

Ikke alt er inkludert

For å få mest mulig nytte av rapporten, vil vi oppfordre brukerne å lese «Om dataene». Her ligger det inne noe bakgrunnsinformasjon, og det er også laget til en brukerveiledning som vil gi en forklaring til de ulike elementene som inngår i den nye visningen.

Det er flere fartøygrupper og fiskerier som ikke er inkludert i rapporten, men som også vil bli berørt av forslagene om endringer i kvotesystemet. Fiskeridirektoratet arbeider med å inkludere disse fartøygruppene i rapporten, og tar sikte på å få inn disse endringene innen kort tid.