Norges Fiskarlag har i forbindelse med sitt høringssvar til Fiskerikontrollutvalgets rapport fått utarbeidet en ekstern juridisk betenkning om administrativ inndragning av fangstverdi etter havressursloven.

Betenkningen er utarbeidet av professor Jon Petter Rui ved Universtitetet i Tromsø, og du kan lese den i sin helhet her: Juridisk betenkning, knyttet til høring om fiskerikontrollutvalget

Jusprofessorens konklusjoner støtter etter Fiskarlagets oppfatningen om at dagens inndragningspraksis er i strid med intensjonen i havressursloven og at inndragning av fangstverdi i mange tilfeller vil være straff etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, slik at inndragning ikke kan skje på objektivt grunnlag.