Selv uttrykker Fagforbundet Troms sterk bekymrring for fremtida til de nordnorske kystsamfunnene. - Viktige avgjørelser skal tas i nærmeste fremtid, og alle gode krefter i kommunene må være på banen og handle nå.

To pilarer satt på spill

- NOU: 16:14 «Sjømatindustrien« fremmer en fiskeripolitikk som på flere områder bryter med den brede konsensus fiskeripolitikken og fiskerilovgivningen har vært basert på i hele etterkrigstiden. To fiskeripolitiske bærebjelker er nå satt i spill, heter det i en uttalelse fra fylkesmøtet.

Her viser til den grunnleggende forutsetningen om at de evigvarende fiskeressursene skal eies og kontrollere av fellesskapet og det norske folk samt at verdiskapingen av fiskeressursene skal komme kystsamfunnene til gode. Fagforbundet advarer på det sterkeste mot at de fiskeripolitiske bærebjelkene erstattes av et irreversibel og kortsiktig marked - som de mener vil svekke næringsliv og sosial bærekraft i en rekke nordnorske kystkommuner. Forbundet ber derfor kystkommunene om å svare på den pågående høringen.

Frykter kvoteflukt

Mens deltakerlov har fått den største oppmerksomheten i debatten mener Fagforbundet forslagene fra Tveterås-utvalget består av flere andre forslag som er like alvorlig for kysten.

Blant disse peker de på oppheving av kvotetaket per fartøy, friere kvoteomsetning mellom regioner, fri fartøyutforming og fritt redskapsvalg.

- Nasjonalt fanger kystflåten to tredjedeler av totalkvotene i hvitfisksektoren - dette skaper høy aktivitet: For hver fisker i kystflåten genereres tre arbeidsplasser på land. Tall fra Fiskeridirektoratet viser at fiskeflåten i Nord-Norge består av vel 3300 kystfiskefartøy og 75 havfiskefartøy over 28m. Av de nordnorske kystfartøyene er 80 prosent under 11 meter. Bare i denne flåtegruppen, som er moderne, lønnsom og energivennlig, er det 5500 fiskere. Disse utgjør halvparten av alle landets fiskere, skriver fagforbundet som derfor frykter at man vil oppleve en gedigen kvoteforflytning fra nord til sør om forslagene går igjennom