Norges Fiskarlag krever derfor at myndighetene legger tilrette slik at dorgefisket etter makrell ikke blir skadelidende av planlagte seismiske undersøkelser i Nordsjøen i sommer og høst. Fiskeridirektoratet har for sin del frarådet undersøkelsene som er planlagt i blokkene Kvitebjørn, Snorre og Martin Linge.

I et brev skriver Fiskarlaget blant annet at:

- For næringen er det et paradoks at det på den ene siden hevdes at det i «sameksistensens navn» tas høyde for intensivt fiske, mens det i det praktiske liv er mange intensive fiskeri som blir svært negativt påvirket av seismiske undersøkelser.

Norges Fiskarlag har i de siste tre, fire årene fått til svar fra politiske myndigheter og oljeselskaper at den uholdbare situasjonen som preget gjennomføringen av dorgefisket etter makrell på grunn av samtidig seismikkskyting ikke skulle gjentas. Det har også fra nåværende olje- og energiminister Borten Moe vært understreket at den situasjonen som var i 2011, skulle en gjøre alt for å unngå i 2012, heter det i brevet.

Det gjøres også tydelig at fiskerinæringen i mange år har etterspurt endringer i planleggingsprosessen av oljeaktivitet. I møtet mellom olje- og energiministeren, fiskeri- og kystministeren og Fiskarlaget den 28. juni ble det blant annet vist til at myndighetene ville ta mer hensyn til fiskeriene også med hensyn til planlegging.

I brevet påpekes dette og selvmotsigelsen i at det nå er planlagt seismisk 4D-undersøkelse, noe som inne bærer fortrenging av fiskeriene når undersøkelsene foregår.

Og - det kreves at dorgefisket etter makrell blir minst mulig skadelidende og at politiske myndigheter omgjør beslutningen som er tatt for de tre områdene, heter det p fiskarlagets nettsider.