- Når Aker Seafoods nå har oppløst forbindelsen mellom trålerne og landanlegg, må myndighetene, det vil si Fiskeridepartementet, Regjeringen og Stortinget nytte høvet til å se på hele dette systemet på nytt, heter det i en pressemelding fra Senterpartiet i Troms og Finnmark.

Trålkonsesjonene ble i sin tid gitt for å bidra til å bygge opp en filetindustri i Nord-Norge. Dette systemet produserte fisk av middels kvalitet, men i store mengder, og med gunstig virkning for sysselsettinga i kystkommunene.

Sendes til Kina

- Men den internasjonale konkurransen fra lavkostnadsland har ført til manglende lønnsomhet i landanlegga med påfølgende nedlegging av filetproduksjonen basert på råstoff fra ferskfisktrålerne. Filetindustrien er så godt som borte, mens trålerne med leveringsplikt fisker som aldri før, med store volum på sammenslåtte kvoter. I stedet for å levere til industrien på land fryses fangsten om bord. En ikke ubetydelig del av den selges til Kina for opptining, filetering, ny innfrysing og eksport til europeiske (også norske!) forbrukere. Det kan imidlertid ikke være en norsk fiskeripolitisk oppgave å tilgodese dette nye systemet med norske fiskerikvoter, heter det videre fra medlemmene i regjeringspartiet.

- Når trålerne fisker på kvoter tildelt gratis for å gi råstoff til norsk landindustri ikke lenger betjener norsk landindustri, bør trålernes kvoter overføres til kystfiskeflåten, og forbeholdes redskapstyper og fartøyer som kan påta seg å levere kvalitetsfisk.

Dette kan gjøres gradvis ved at en stadig økende prosent av totalkvota tildeles kystflåten. I en overgangsperiode får trålflåten skatteavskrivinger for de verdier som ligger i innkjøpte kvoterettigheter. For trålrederier som frivillig vil legge om til ferskfisk leveranser for et kresent ferskfiskmarked vil trålkvotene følge med. Kun i unntakstilfeller bør overføringa skal skje gjennom at staten kjøper tilbake kvoter som staten i sin tid gav ut gratis.

Pressemeldingen er signert Ann Sissel Enoksen, leder Tromsø Sp, Arnhild Lindholm, medlem av kommunestyret, Sp Balsfjord, Geir Adelsten Iversen, leder Hasvik Sp, Freddy Mikkelsen, leder Karlsøy Sp, Rolf-Arne Nicolaisen, leder Nordkapp Sp, Hans Peder Pedersen, leder Torsken Sp og varaordfører i kommunen, Reidar Vangen, leder Lyngen Sp, Peter Ørebech 1. vara til Stortinget for Sp i Troms samt Nils Aarsæther i Tromsø Sp