Etter et møte i Oslo i forrige uke der det var samlet representanter fra kommuner, fylkeskommuner, storting, kompetansemiljøer og bransjeorganisasjonerble det forfattet en felles uttalelse som er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet. Denne uttalelsen var også fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø fra Kr.F medunderskriver på. Ett av punktene i uttalelsen går på at ferskfiskordningen må videreføres. Det var videre uttalt at denne ordningen må bidra til økt verdiskaping og helårs aktivitet i landsdelen.

Jeg er meget skuffet og bekymret over at en fylkesråd fra Nordland gjennom en slik uttalelse bidrar til å flytte torskeråstoff fra Nordland til Finnmark. Ferskfiskordningen er omstridt i Nordland bl. a fordi den bidrar til at fiskeindustrien i vårt fylke taper sårt tiltrengt råstoff til sin produksjon. Samtidig tvinges fiskerne fra Nordland til Finnmark senere på året for å kunne delta i fisket for å sikre seg sin andel av denne torskeavsetningen.

Det er mange, ikke minst politikere som har et ønske om at torskesesongen skal strekkes ut over året for å sikre jevnere tilførsler. Det er jeg er ikke uenig i det, men samtidig er det naturgitt at mesteparten av torskeråstoffet fiskes på vinteren når torsken er tilgjengelig og dette har da også industrien tilpasset seg. Det skapes bl. a store verdier i tørrfisknæringen i Nordland. Samtidig eksporteres det mye fersk og flott skrei til markedene i Europa noe som helt klart bidrar til å sette Norge på kartet når det gjelder fisk. Denne eksporten skaper også aktivitet rundt om på de mange fiskebrukene og slik har det vært i alle år. Det har alltid vært sesongvariasjoner i fiskerinæringen Jeg mener det er historieløst å skulle tenke noe helt annet.

Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker aktivitet på hele kysten i en så stor del av året som mulig. Dette kan en få ved og heller ha en bifangstordning som også vil stimulere til fiske på andre arter enn torsk, men der ordningen tar til å gjelde fra enten en bestemt dato på ettervinteren eller for så vidt fra det tidspunkt et fartøy er ferdig med torskekvoten sin. Da kan lokale ressurser utnyttes samtidig som alle har en mulighet til å kunne fiske en begrenset andel torsk som bifangst.

Jeg skulle ønske at fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø i stedet for å underskrive på at Nordland skal sende fiskeressurser nordover hadde lyttet til fiskerinæringen i Nordland og med det vært med på å bygge opp en ordning der også fiskerne og fiskeindustrien i Nordland kunne få en mulighet til å få sin andel av den nasjonale torskeressursen. Det ville vært god politikk for Nordland og et aktivt bidrag fra Nordlandpolitikerne til å skape verdier i fylket.

Jan Fredriksen

Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag