NVE ga i 2008 Havsul I AS konsesjon til å bygge og drive Havsul I vindkraftverk med en installert effekt på 350 MW. Olje- og energidepartementet opprettholdt vedtaket i 2009. Etter søknad fra Havsul I AS, innvilget NVE fristutsettelse til 2025. Dette vedtaket ble påklaget av flere interesseorganisasjoner, og i en pressemelding i dag skriver Olje- og energidepartementet at denne ikke innvilges.

Les også: Klager på utvidet frist for utsatt havvind

Fiskebåt var blant organisasjonene som klaget på fristutsettelsen, og pekte i fjor vår på at det har skjedd mye på de 12 årene etter at konsesjonen ble gitt. Blant annet ble det den gangen vist til at regionen trengte mer elektrisk kraft. Dette problemet er nå løst som følge av en ny tilførselslinje, skrev Fiskebåt.

Men det viktigste ankepunktet fra Fiskebåt er likevel at det ikke har blitt tatt nok hensyn til fiskeriinteressene under hele prosessen. Lokalisering i et viktig gytefelt for sild var bare ett av punktene som skurret kraftig i forholdet til fiskerienes behov.

- Olje- og energidepartementet har foretatt en inngående vurdering av om det skal innvilges fristutsettelse for Havsul I vindkraftverk. Departementet har lagt vekt på at både den opprinnelige konsesjonen og konsekvensutredningen er gamle og trenger oppdateringer, og at konsesjonæren trolig trenger ytterligere fristutsettelser og konsesjonsendringer utover det som ble søkt om før prosjektet eventuelt kunne realiseres, skriver departementet i en pressemelding.

Fiskebåt skriver i en pressemelding at de er svært glade for at det nå ser ut til at prosjektet ikke blir gjennomført.

- Vi er glade for at Olje- og energidepartementet har hørt på våre innspill i denne saka og avslått søknaden om ytterligere utsetting, sier informasjonsleder i Fiskebåt, Odd Kristian Dahle.

- En utbygging i dette området ville utgjort en stor trussel mot både gyting og fiskeriinteressene. Vi håper videre at dette avslaget er et signal om at myndighetene framover vil ta mer hensyn til fiskeriinteressene i forbindelse med vindkraftkonsesjoner.