- Ut fra tilbakemeldinger i høringsrunden høsten 2019 har vi vedtatt at vi må vurdere konsekvensene av en eventuell endring av deltakelsen. Det blir derfor ikke gjort endringer i deltakelsen i dette fisket fra 1. januar 2020, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Fartøy med anledning til å fiske i det kvoteregulerte området kan fange og lande 1530 tonn hannkrabber og 120 tonn hokrabber. Av totalkvoten hannkrabber er 153 tonn avsatt til skadde hannkrabber i det kvoteregulerte området i 2020. Det er avsett 13 tonn hannkrabber til turistfiske, 1 tonn hannkrabber til fritidsfiske og 2 tonn til forskningsformål.

Nytt i kongekrabbefisket i 2020 er at det vert innført en stengingsperiode i det kvoteregulerte området i april måned av hensyn til at kongekrabben gjennomgår en lengre periode med skallskifte. Stengingsperioden vil gjelde både for kommersielt fiske og for turistfiske.

Aktivitetskravet for omsetting fra annet fiskeri for å oppnå full kvote vil fremdeles være 200 000 kroner i 2020, men fra 2021 vil kravet bli vurdert økt til 300 000 kroner.

Kravet om at mobile kjøpestasjoner må være godkjent av Mattilsynet og at det ikke er anledning for fiskemottak å bruke samleteiner ble vedtatt for ett år siden, men trer av omsyn til innretning for næringsaktørene ikke i kraft før 1. januar 2020. Spørsmålet om fiskerne sitt behov for få bruke samleteiner har vært hørt i år, og det er delte oppfatninger om behovet.

– Vi ser at å tillate bruk av samleteiner gjør det mulig å omsette kongekrabbe svart, og gjør det vanskelig for kontrollstyresmaktene å drive kontroll. Høsten har vist at det er drevet utstrakt svart omsetning av kongekrabbe, og vi vil gjøre en nærmere vurdering av om det er behov for å forby bruk samleteiner i dette fiskeriet, avslutter Nesvik.