Fs Fisk AS i Lyngen kommune får et tilskudd på 400.000 kroner til kjøp av fiskebåt med redskaper og utstyr. Fs Fisk AS er et nytt firma og skal drive kystfiske med jukse, line og etterhvert teine på bunnarter som torsk, sei og kveite i åpen gruppe nord for 62 grader nord. Fiskebåt med redskaper og utstyr er en førstegangsinvestering.

Øst-Finnmark Fisk AS i Tana kommune får et tilskudd på 300.000 kroner til kjøp av fiskebåt med redskaper og utstyr. Firmaet er nyregistrert og båtkjøp er en førstegangsinvestering. Firmaet skal bedrive kystfiske, men ønsker også etterhvert å utvide tilbudet til også å tilby en alternativ opplæringsarena for elever i grunnskole og videregående skole som har særskilte behov.

– Det er gledelig å se at folk satser. Det er stort behov for rekruttering til kystfiskeflåten i Finnmark, spesielt i øst, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Sametingsrådet har også bevilget et tilskudd på 300.000 kroner til Tana kommune til prosjektet «Utvikling av Torhop havn og etablering av sikkerhetsløsning for havneområder»

Tana kommune holder på å utvikle bruken i Torhop for å styrke de sjøsamiske tradisjoner rundt fjordfiske. De har allerede rustet opp deler av kaia, innredet loftet på servicebygget til lager, utvidet flytebryggeplasser og bygd en hall som fungerer som kaldlager for fiskerne. De står nå foran renovering av den gamle og usikre delen og utvidelse av kaiarealet ved å pele og bygge igjen arealet mellom dagens kai og servicebygget. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 3.5 mill. NOK.

Sametingsrådet bevilger også et tilskudd på 300.000 kroner til Nesseby kommune, til utvidelse av båtplasser i Kløvnes havn. På grunn av at flere fiskefartøyer leverer til mottaket har etterspørselen etter flere plasser ved kommunens flytebrygge økt. De har måttet si opp plassene for fiskere fra andre kommuner som leverer sin fangst til fiskemottaket på Kløvnes. De har i dag unge nyetablerte fiskere som står på venteliste for plass ved flytebrygga. Nesseby kommune vil derfor anlegge en ny flytebrygge med plass til 5-6 fiskefartøyer for å kunne tilby plasser til unge fiskere og også plasser til tilreisende fiskere.

– Dette betyr mye for den fremtidige rekrutteringen til fiskeryrket. Dette er også med på å øke råstofftilgangen til fiskemottaket og dermed sikre videre drift og økt sysselsetting, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Tilskuddene er tildelt fra tilskuddsordningen Tilskudd til primærnæringer 2019.