I en ny tilsynsrapport sier Fiskeridirektoratet seg fornøyd med hvordan fiskesalgslagene utfører sin kontrollfunksjon.

- Ressurskontroll, håndhevelse og reaksjoner ved brudd på fiskeriregelverket er viktig for å oppnå etterlevelse av gjeldene regelverk, og dermed også en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene og like rammevilkår for næringsutøverne, skriver Fiskeridirektoratet.

Forrige tilsynsrunde var i 2016, og det har siden da vært større fokus på ressurskontroll i alle salgslagene. Ifølge rapporten har fem av salgslagene ansatt nye personer som skal jobbe med ressurskontroll, og det er blitt lagt mer arbeid i risikovurdering og planlegging av kontrollaktivitet i salgslagene.

Norges Sildesalgslag og Norges Råfisklag har nå en egen kontrollavdeling direkte underlagt salgslagets direktør. Dette er gjort for å skille salgslagets primærrolle med den offentlige kontrollen, og for å unngå en sammenblanding av roller, skriver sildelaget på sine nettsider.