- Regelbruddene var blant annet at høvedsmannen ikke var manntallsført, og at gjerne hele mannskapet kom fra utlandet og ikke var bosatt i en kystkommune eller i en nabokommune til en kystkommune, melder Fiskeridirektoratet.

Meldinga kommer etter at Fiskeridirektoratet region Midt gjennomførte samarbeidskontroll på Nordre Sunnmøre, sammen med Kystvakten, Politiet, Statens Naturoppsyn og Mattilsynet.

For sesongen 2016 kom det enkelte endringer i leppefiskforskriften. Geografiske kvoter ble innført, samt skjerpede krav til bostedsadresse for minst halvparten av mannskapet, samt at eier og høvedsmann må være manntallsført i fiskarmanntallet.

- Det nedslående resultatet viser at vi må ha fokus på gjennomføringa av leppefisket. Målet må være at regelverket blir etterlevd og at alle får samme vilkåra i utøvinga av fisket, skriver direktoratet.