Det betyr at både garn- og dorgeflåten skal få ta kvota med not, under visse forutsetninger. Også partrål/pelagisk trål må tillates i kystgruppen, mener laget.

Bak forslaget ligger et grundig arbeid, etter at Fiskarlaget bestemte seg for å nedsette et eget utvalg som skulle se på saken. Utvalget avleverte sin rapport i februar i år, deretter har den vært til organisasjonsmessig behandling, som har vist at det er flertall i organisasjonen for å etablere såkalt redskapsfleksibilitet i garn- og snøregruppens fiske.

Laget ønsker ordninga innført allerede i inneværende år, og at resultatet evalueres når sesongen er over.

Bestemmelsen skal gjelde alle, men de største fartøyene over 15 meter må basere seg på at de kun får fiske de garanterte fartøyekvotene med not. Poenget er å ikke utradere dem som fortsatt fisker med garn eller dorg. Mens de under 15 meter som prøveordning dette året gis anledning til også å fiske maksimalkvoten med not. De skal også få drive samfiske.

I bunnen for vedtaket ligger forutsetninga om at det etableres «vanntett skott» mellom gruppene, slik at kvoter ikke kan flyttes fra fartøy under 15 meter til fartøy over 15 meter, verken i forbindelse med ren fartøyutskifting eller ved strukturering.

Samtidig tilrår laget at det etableres et unntaksregime for fartøy som allerede har hjemmelslengde under 15 meter og største lengde over 15 meter, ved at det fastsettes en skjæringsdato, der det etter denne datoen ikke lenger kan flyttes kvote oppover.

Forslaget inneholder detaljerte regler for refordeling, der blant annet de som fortsatt driver med garn og snøre under visse forutsetninger skal prioriteres. En forhåndsbestemt refordelingsdato foreslås satt til 15. september.

- Det må understrekes at denne saken må prioriteres, da flere fartøyer nå er i starten av sitt fiske etter makrell, heter det i brevet til Fiskeridirektoratet.