Det er et ønske fra både næringen selv og politikere at mer fisk skal bearbeides i Norge, fremfor å sende den ubearbeidet over landegrensene. Fisk under 1 kg blir i dag i liten grad produsert til filet i Norge, melder FHF som en forkorting for Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering. For at næringen skal lykkes med en slik produksjon må automasjon, effektivitet og kvalitet være hovedfaktorer. Mer bearbeiding av små torsk, hyse og sei kan bidra til økt sysselsetting, økt mengde restråstoff og økt lønnsomhet.

Det er utviklet maskiner som både sløyer og fileterer mindre hvitfisk som Alaska pollock med opptil 150 fisk i minuttet. Denne type maskin har vært brukt på små sei i Norge med bra resultat, og kan prøves ut på små torsk og hyse for å optimalisere produksjonen i forhold til effektivitet, filetutbytte og kvalitet. Filetutbyttet fra rund fisk på under 1 kg er bare om lag 25 prosent, så det er viktig å arbeide for å få mest mulig verdi av restråstoffet.

Målsettingen er å utvikle eller tilpasse en produksjonslinje for automatisk og effektiv sløying og filetering av små torsk, hyse og sei.

Av delmål kan nevnes:

- Optimalisere flyten av råstoff, filet og restråstoff.

- Dokumentere effektivitet, utbytte og kvalitet for maskin som sløyer og fileterer små torsk, hyse og sei.

- Automatisere kvalitetskontroll og pakking av filetene.

- Optimalisere verdien av restråstoff.