Flere filmer skal ha blitt lydvasket av politiet for å styrke saken mot trålerrederiet. Lofoten tingrett frifant både skipper og rederi på alle punkt i dumpingssaken om bord på «Hekktind». Ankesaken går i Tromsø.

Stor tillit

- Jeg har stor tillit til Hålogaland lagmannrett som er den domstolen i Norge som har hatt flest fiskerisaker oppe til behandling, sier sa førstestatsadvokat Lars Fause til Kyst og Fjord i januar. Det er satt av tre dager til saken, som er det samme antall dager som saken hadde i den lavere rettsinstansen.

Det er politiadvokat Knut-Inge Myklebust som vil være aktor i lagmannsretten, i likhet med da saken var oppe i Lofoten Tingrett.

- Ga riktig dom

John Kristian Elden vil være Aker Seafoods advokat også i ankesaken. På spørsmål om hvorvidt Norges største trålerrederi vil føre færre eller flere vitner i ankesaken, om de vil legge fram nye bevis og endelig det faktum at saken vil gå for lagmannsretten som har rikelig erfaring med fiskerisaker, svarte han slik på vår henvendelse i januar:

- Vi mener at de bevis som ble ført sist ga en riktig dom, og har tiltro til at lagmannsretten vil se på det på samme måte.

«Hevnakt»

Saken fikk meget stor oppmerksomhet på høsten i fjor, da det ble klart for almennheten at det var fabrikksjef Tommy Winther på tråleren som hadde filmet dumping av fisk. Andre fiskere i selskapet og en rekke andre vitner mente at han gjorde dette som en ren hevnakt. Selskapet ble frifunnet til tross for at dumpingen ble filmet.

- Svært gledelig, var den korte kommentaren fra konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Aker Seafoods ga da det ble klart hvilket utfall saken fikk i tingretten.

«Illojal for å skade»

- Det foreligger samstemmige forklaringer fra mannskapet om at noen bevisst eller uaktsom dumping av fisk ikke har forekommet, konkluderer retten, som i stedet legger hele ansvaret for det som skjedde på han som filmet, fabrikksjef Tommy Winther.

- Tommy Winther begikk en upåregnelig og illojal handling for å skade rederi og mannskap. Dette gjorde han med bakgrunn i konflikt med rederi og mannskap for å hevne seg, skriver retten, som ikke vil utelukke at fisken som på filmen havner på dørken etterpå ble ført tilbake i produksjon, mente flertallet i retten.

Lofoten Tingrett var delt. Mindretallet som var fagdommer og sorenskriver Rolf Eidissen, havnet på en helt annen konklusjon. Han støttet Winther og var langt mer kritisk til rederi og mannskap:

- Ble sett av flere

- Mindretallet ser bort fra at Tommy Winther, som var formann, har beordret manglende bløgging og dumping for å skape sensasjon, skade eller sabotere. Dumpingen og filmingen foregikk åpent og ble sett av flere. Mindretallet finner intet hevnmotiv hos Tommy Winther, som mannskapet ellers har forklart.

- Dersom dumpingen var hans verk alene, slik mannskapet har forklart, er det uforståelig at ingen av de tilstedeværende i fabrikken reagerte og stoppet dumpingen, mente Eidissen.