Arbeidet med strategien har blant annet avdekket at kvinner kommer senere inn i yrket enn menn. Derfor vurderer regjeringen å heve aldersgrensen for rekrutteringskvoteordningen og kvotetillegget til ungdom til over 30 år for kvinner. Nærings- og fiskeridepartementet bevilger også 1,5 millioner til en søknadsbasert tilskuddsordning med formål å øke rekrutteringen til fiskeriene. Strategien viser også til at både fiskernes organisasjoner og fiskesalgslag har en jobb å gjøre når det kommer til å rekruttere kvinner. Disse oppfordres til gjennom sine organisasjoner å sikre representativitet fra begge kjønn i styrende organer. Regjeringen skal også evaluere tiltaksplanens måloppnåelse innen to år.

Landsstyrerepresentant i Norges Kystfiskarlag Alice Helleberg, som også har bidratt aktivt med innspill til likestillingsarbeidet, sier at strategien bekrefter mye av det som kvinner opplever som problematisk i næringa, men at hovedutfordringen blir å gjøre ord om til handling. – Dette blir ikke fikset bare fordi regjeringa har vedtatt en strategi. Jobben må gjøres ute i næringa, både på kaia, i den enkelte båt/rederi, i organisasjonene og salgslag. Også myndighetene må bli bedre å ta med kvinnelige fiskere i arbeidet med offentlige utredninger som omhandler de generelle rammevilkårene for fiskerinæringen.

Leder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil er enig. Han ønsker strategien velkommen og sier at Kystfiskarlaget kommer til å ha høyt fokus på likestillingsarbeidet i kystflåten. - I første omgang skal vi selvfølgelig lese rapporten og diskutere forslagene som foreligger på vårt landsstyremøte i oktober. Kystfiskarlaget kommer også til å utfordre salgsorganisasjonene på styresammensetning, og sier Kystfiskarlaget har mange gode tips og råd å komme med i dette arbeidet.