Det sier Fiskarlagene Ballstad & Skottnes, Stamsund og omegn, Flakstad og Moskenes i et felles vedtak.

- Vi oppfatter at FHL utnytter den vanskelige økonomiske situasjonen i våre hovedmarkeder kynisk under forhandlingene.

- Vår oppfatning er at forhandlingsutvalget til Norges Råfisklag har hvert for ettergivende overfor FHL. Vi støtte kritikken mot Råfisklaget som er kommet fra bla. Nordland Fylkes Fiskarlag og oppfordrer øvrige eierorganisasjoner å bidra til at det umiddellbart blir gjennomført nye minsteprisforhandlinger.

- Det er svært skuffende at ikke Råfisklaget og kjøperne har hvert lang mere aktive for å få myndighetene på banen for å bidra for å avhjelpe den vanskelige eksportsituasjonen.

Allmøtet i de nevnte fiskarlagene ber derfor AU/prisforhandlingsutvalget i Norges Råfisklag om og vurdere sin stilling og trekke seg for og slippe sine varamenn fram til nye prisforhandlinger.

Allmøtet er også kritisk til at norske myndigheter bidro til å sette torskekvotene høyere en det havforskerne anbefalte. Dette har hvert med å forverre problemene i eksportmarkedene. Vi mener at det er flere signaler som tyder på at havforskerne er på etterskudd i forhold til de kvoteråd som er gitt. Allmøtet frykter at dette vil føre til en betydelig kvotenedgang de nærmeste årene.

Den økonomiske situasjonen spesielt i den mindre torskeavhengige kystflåten vil i 2013 bli svært utfordrende. Vi har en minstepris på torsken som tidlig på 1980 tallet samtidig som vi har hatt en eksplosiv utgiftsvekst, nye og økende avgifter fra offentlige myndigheter, urimelige pålegg fra offentlige instanser og en kostnadsdrivende konkurranse om arbeidskraften fra en subsidiert skips og offshore næring. Det er allerede en økende grad av utenlandske ansatte på norske kystbåter, mang uten tarifflønn. Uten at det blir iverksatt tiltak fra norske myndigheter risikerer vi at deler av kystflåten blir utradert. Allmøtet registrer at fiskerne i EU får mange milliarder kr i subsidier hvert år. Fra 2014-2020 skal EU bruke 50 milliarder kr på ulike tiltak for å styrke fiskeriene. Den økonomiske krisen i våre hovedmarkeder rammer i dag norske fiskere direkte.

Allmøtet med de nevnte fiskarlagene krever at norske myndigheter bidrar med tiltak som avhjelper den svært vanskelige økonomiske situasjonen norske kystfiskere er kommet i. Her er noen tiltak som vi mener myndighetene må innføre umiddelbart:

- Øke fiskarfradrag også i prosent for å avhjelp de med lavere inntekt.

- Redusere eller fjerne gebyr/avgifter. Differensierte avgifter i forhold til omsetning/tonnasje

- Økt offentlig innsats på eksportsida og i markedene med fokus på bærekraftig kvalitetsråstoff.

- Økte bevilgninger til for eks. føringstilskudd for å bedre 1. håndsomsetninga i hovedsesongene.

- Struktur/driftsordninger etter ønske fra næringa.

- Agnkvoter til Fiskernes Agnforsyning som dekker etterspørselen etter ulike agntyper for å redusere utgiftene ved linedrift.

Uten tiltak som monner risikerer vi å få en kystflåte med utenlandske ansatte og at rekrutteringen av norsk ungdom til næringa stopper helt opp. Dette vil få svært dramatiske konsekvenser for mange kystsamfunn.

Allmøtet ber Norges Fiskarlag å prioritere disse sakene og sammen med øvrig fiskerinæring arbeide aktivt opp mot det politiske Norge for å få satt den svært vanskelige situasjonen kystflåten nå er i på dagsorden og å få gjennomført tiltak som vil bedre kystflåtens økonomiske situasjon på både kort og lang sikt.