Færøyene ønsket ikke å være med på en kyststatsavtale for inneværende år som viderefører den avtalte fordelingen fra 2007. Færøyene begrunnet dette med et ønske om en høyere andel av den totale kvoten.

Totalkvoten for 2013 er satt til 619 000 tonn, i tråd med forskernes anbefaling. Norges kvote ligger fast på 61 prosent og for 2013 utgjør dette en kvote på 377 590 tonn. Partene har avsatt et kvantum av den totale kvoten for færøysk fiske, i samsvar med deres andel fra rammeavtalen fra 2007.

Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. Kvotene i 2013 er likevel redusert med 214 000 tonn fra 2012. Grunnen til dette er fortsatt svak rekruttering og små årsklasser etter 2004. Kvoten for 2013 er fastsatt i samsvar med gjeldende forvaltningsplan.

Partene er enige om å gjennomgå foravltningsplanen på nvg-sild i forkant av kyststatsforhandlingene for 2014.

EUs soneadgang til å fiske sild i NØS er redusert inneværende år, som følge av at EU reduserte norske fartøys adgang til å fiske kolmule i EU-sonen.