Rekefiskerne i sør har klaget voldsomt over kravet til sorteringsrist, som i praksis har ødelagt fiskeriet mange steder.

Fiskeriministeren engasjerte seg i kritikken, blant annet ved å bli med en rekefisker på havet for å se med selvsyn hva som skjer under bruk av rist.

- Etter at jeg møtte rekefiskerne i Mandal forrige uke, har jeg nå besluttet at det skal bli lovlig å ha en krepseåpning i sorteringsristen i rekefisket, inntil pågående redskapsforsøk er fullført og vi har fått vurdert hva som skal være endelige og permanente regler. Det er et konkret resultat av det jeg fikk ut av å møte næringsaktørene, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

- Bifangsten av sjøkreps er et viktig økonomisk supplement i rekefisket. Jeg håper dette kan bidra til økt lønnsomhet for rekefiskerne i sør, sier Nesvik.

- Vi kommer også til å gi en føring til Fiskeridirektoratet om at de skal være særlig oppmerksom på at områdene blir store nok ut fra hensynet til hvordan fisket utøves i praksis, dersom det kommer søknader etter de nye reglene fra juli om at Fiskeridirektoratet "kan gjøre unntak fra påbudet om sorteringsrist i inntil 14 dager i et nærmere definert område sør for 62° N dersom det fremlegges dokumentasjon på at innblanding av maneter, tang, tare eller lignende naturgitte forhold i vesentlig grad hindrer utøvelsen av fisket". Dette er også et konkret resultat av å møte næringsaktørene, sier fiskeriministeren.