- Vi støtter Troms og Finnmark Høyre sitt engasjement for at Loppa, Alta, Hasvik og Hammerfest kommune skal få delta i kvotefisket i Øst-Finnmark. Men vi mener også at det må åpnes for kvoteregulering av kongekrabbefiske langs kysten i Vest-Finnmark og Troms.

- Ser vi tilbake var det de første årene mest fiske etter kongekrabben rundt Varangerfjorden i Finnmark. Kongekrabben flyttet seg stadig vestover og fisket beveget seg etter. Fra 2008 ble det definert et avgrenset område for kvoteregulering av kongekrabbefiske. Nå viser fangstdata fra fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag at kongekrabbebestanden har etablert seg i kystområdene både utenfor Vest-Finnmark og Troms.

- Kongekrabben er en uønsket art i våre farvann, og vi mener derfor det kvoteregulerte kongekrabbefiske må økes og flyttes vestover. Dette vil hjelpe med å bevare bunndyrfaunaen og torskeyngelbestanden for fremtiden. I tillegg vil dette skape store og positive ringvirkninger for kystsamfunnene langs Vest-Finnmark og Troms, med økt sysselsetting både til havs og på land. Dette vil også, som Ståle Sæther fra Loppa Høyre har påpekt, medføre at vi får færre «kvoteflyktninger».

Line Enger Posti

- Dessverre ser vi at småkommunene og de små kystsamfunnene langs Vest-Finnmark avfolkes, og det blir færre yrkesfiskere. En åpning for krabbefiske for vestflåten vil skape større økonomisk sikkerhet for kystfiskeren som kan bo og skatte til egen hjemkommune. Krabbefisket kan forlenge sesongen for yrkesfiskerne slik at det blir økt forutsigbarhet for fangst og levering. Dette er også viktig for å sikre helårlige arbeidsplasser ved fiskemottakene og fiskebrukene.

- Her oppfordrer jeg fiskeriministeren til å sikre en helårlig kvotefordeling og mangfold til sjarkflåten.

- Som senterpartipolitiker (Finnmark Senterparti) og De uavhengige i Loppa kommune mener jeg at vi bør sørge for mer forutsigbarhet, verdiskaping og vekst i kystsamfunnene ved å slippe Vest Finnmark og Troms til i kongekrabbefisket. Slik får vi aktivitet på fjorden og folk i «husan» igjen.