Tallmaterialet fiskeriminister Per Sandberg Fiskerinæring bruker som en passende kompensasjon for frikjøp av leveringspliktene er fundamentert på et høyst uforpliktet tankespinn fra redaktør Torvald Tande jr. Dette fremgår av Stortingsmeldingen om avvikling av trålernes plikter, som Sandberg la frem på en pressekonferanse fredag 17. mars.

Verdien av pliktene drøftes her langs ulike vinkler, men den eneste konkrete summen som dras inn i meldingen, har statsforvaltningen hentet fra pressen. I stortingsmeldingens behandling av verdisettingstemaet står det å lese:

«I artikkelen «Plikter til besvær» (Norsk fiskerinæring, nr. 4, 2015) anslås det at den gjennomsnittlige reder ikke vil betale mer enn om lag 2 mill. kr per kvotefaktor. Et slik anslag kan synes rimelig. Det var per 15.2.2016 knyttet tilbudsplikt til 46,53 kvotefaktorer i torsketrålgruppen, og en samlet oppheving av tilbudsplikten vil dermed kunne kompenseres med et beløp som ligger i størrelsesorden 100 mill. kr.»

- Et par millioner er nok

Slik lyder det aktuelle utsnittet fra artikkelen ført i pennen av redaktør Thorvald Tande jr:

«I dag er en trålkonsesjon uten leveringsplikt verdt rundt 100 millioner kroner. Konsesjoner med leveringsplikt er verdt nesten like mye. Slik regelverket er utformet og blir praktisert, betyr leveringsplikten i realiteten svært lite. Vi vil anslå verdien av leveringspliktige konsesjoner til minst 90 millioner kroner pr. stykk. Men det betyr ikke at rederiene vil være villige til å betale 10 millioner kroner for hver konsesjon som blir fritatt leveringsplikt. Det skal forundre oss mye om de vil betale mer enn 5 millioner, og for å provosere litt tror vi nok et par millioner kan være nok. I så fall vil staten hente inn ca. 100 millioner kroner dersom samtlige 46 trålkonsesjoner blir «kjøpt fri».

Ren synsing

Redaktør Thorvald Tande jr. sin umiddelbare kommentar til departementets tallbruk, er at det selvsagt er hyggelig at fiskeriministeren leser Norsk Fiskerinæring.

- Du kan trygt kalle mitt anslag for synsing. Jeg gjorde et veldig omtrentlig og løselig anslag på dette ut fra samtaler med rederiene. På pressekonferansen sist fredag sa Sandberg at departementet har vært i dialog med næringen om den summen, så jeg vil tro at også departementet har gjort samme typen sonderinger, og ut fra det kommet frem til denne summen.

LES MER I PAPIRAVISA