Ifølge Norges Fiskarlag kom åpningen etter påtrykk fra laget.

For å redusere faren for bifangst er åpningen avgrenset til et område utenfor en linje trukket mellom posisjon N 70 04,3, Ø 20 52,7 og N 70 03,1 Ø 21 43,1.

Fiskeridirektoratets regioner kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål mv.

Forskriften trer i kraft straks og lyder slik:

Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det til og med 31. mars 2018 tillatt å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen uavhengig av fartøyets lengde avgrenset av en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. N 70 04,3 - Ø 20 52,7

  2. N 70 03,1 - Ø 21 43,1