På grunn av koronasituasjonen er årets lønnsoppgjør utsatt til høsten. Under møtet mandag, der lønn skulle være hovedtema, ble det i stedet det drøftet om hvilke videre grep som skal tas for å få samfunnet i gang igjen etter koronapandemien.

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen benyttet anledningen til å orientere om utvikling og status i fiskeriene, og kom med Fiskarlagets synspunkt og forventninger til tiltak og grep, skriver fiskarlaget.

Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen framholdt at fiskerne og fartøyeierne må ha samme grad av sikkerhet som andre næringer.

Marked er viktig

Ingebrigtsen framholdt at nærmere 95 prosent av norsk fisk eksporteres og viste til at Norges Fiskarlag og industrien er enige om at det er viktig å få de ferdige produktene ut til markedene.

-GIEK og Eksportkreditt er nøkkelord i denne sammenheng. Likviditeten av de ulike delene i sjømatkjedene må opprettholdes, sa han.

Fiskarlagslederen sa at dette kun vil være mulig hvis logistikken er operativ og fungerer. Han understreket også at det for fiskeriene er avgjørende med tilgang på servicebedrifter på land til vedlikehold av utstyr.

Like ordninger

Han fremholdt også overfor statsministeren og de øvrige statsrådene i møtet at fiskerne og fartøyeierne må ha samme grad av sikkerhet som andre næringer.

-I en situasjon med en mulig mottakstopp og leveringsvansker så må også vi ha et sikringsregelverk i bunnen, påpekte han og viste til at Fiskarlaget har bedt om at det må utformes økonomiske ordninger som er treffsikre hvis eller når fiskere rammes av inntektssvikt som følge av at markedet ikke fungerer.

-Vi har pekt på nødvendigheten av en tilrettelegging av dagpengeordningen for fiskere som det mest treffsikre tiltaket, men at det også er behov for en betydelig forbedring av gjeldende garantilottordningen. Regelverksendringer og forskriftsendringer må på plass snarest, gjentok han overfor regjeringsmedlemmene.

Avgifter og kvoter

Lederen i Fiskarlaget var også tydelig på at næringen ikke er fornøyd med regjeringens håndtering av CO2-saken.

Han henviste til at CO2-avgift skal bli kompensert med utgangspunkt i verdien av den fangsten som landes, og mener det ikke er bra at ordningen med en kompensasjonsordning enda ikke er operativ.

Så viste han til at en samlet næring har fremmet forslag om å overføre deler av årets fiskekvoter over til neste år for derved å bidra til å lette på trykket i markedene. En slik kvoteordning (kvotefleksibilitet) må etableres på fartøynivå dersom det skal ha effekt. Denne muligheten må snarest drøftes med andre land som vi har fellesforvaltning med.

Avslutningsvis henviste Ingebrigtsen til at regjeringen kan bidra til å stimulere til økt fiskeforbruk i den norske befolkningen ved å redusere avgifter eller moms. Han var også tydelig på at økt markedsinnsats fra Sjømatrådet i det norske markedet og tilrettelegging for økt bearbeiding i Norge vil bidra positivt.