Dette melder de på sine nettsider.

Havforskningsinstituttet mener det ikke bør gis åpning for oljevirksomhet i områder hvor silda og lodda gyter. Dette er konklusjonen i instituttets høringsuttalelse til Olje- og energidepartementets forslag til utvidelse av områder i den såkalte TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

I Norskehavet er det foreslått å åpne 13 blokker som alle ligger i særlig verdifulle områder (SVO). De fleste ligger i Eggakanten hvor snabelueren har sine gytefelt. Elleve av blokkene ligger oppstrøms for gytefelt for sild, torsk, hyse og sei i Lofoten–Vesterålen. Havforskningsinstituttet mener det ikke må bores i noen av disse blokkene mellom 1. mars og 31. august, og at det heller ikke her må slippes ut kjemikalier, borekaks eller produsert vann.

Olje- og energidepartementet har foreslått at 36 blokker skal komme inn under TFO-ordningen i Barentshavet. Ni av disse overlapper delvis loddas gytefelt, og Havforskningen frarår derfor at disse delene åpnes for boring. I resten av de foreslåtte områdene tilrår instituttet at det ikke bores i perioden fra 1. mars til 31. august og at det settes krav til null fysiske utslipp av kjemikalier, borekaks og produsert vann.

Havforskningsinstituttet har vurdert iboende naturressurser og sårbare organismer i hver enkelt blokk. Vurderingen er gjort basert på den mest oppdaterte kunnskapen, blant annet fra tokt i 2010 og 2011, altså ny og oppdatert kunnskap som er hentet inn i arbeidet forvaltningsplanene for Norskehavet og Lofoten–Barentshavet.