Det omstridte området ligger i tidligere Bjarkøy kommune i de ytre delene av Harstad kommune.

Skjellesvika er også nær gyteområder for kysttorsk, men også veibygging mellom øyene i området vil påvirke vannstrømningen ved oppdrettslokalitetene. Det er snakk om totalt 900 meter veifyllinger som påvirker vannstrømmen i denne delen av Harstad kommune.

I tillegg har det blitt registrert koraller i området, som er ømfintlige overfor medisinbruken innen oppdrettsnæringen.

Noen av dem er bare 40 meter fra de omsøkte lokalitetene.

- Det er størst risiko for permanent skade på naturtyper og arter som har en langsom vekst eller lavt spredningspotensial, og derfor en liten evne til å reetablere seg. For noen naturtyper vet vi at de har en evne til rask reetablering, slik som for eksempel tareskog. For noen naturtyper slik som korallskogbunn, ålegressenger, løsliggende kalkalger og grunne bløtbunnsområder antar vi at disse er mer sårbare og kanskje bruker lang tid på å rehabilitere seg. Bedre renseteknologi for landbaserte anlegg er under utvikling og vil kunne redusere risikoen for påvirkning i grunne områder, heter det etter et forskningsprosjekt i området, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.