Sametingsråd Silje Karine Muotka, sier til Framtid i Nord at sametinget har fått henvendelser fra det lokale fiskarlaget og andre i det aktuelle området, hvor det fremkommer oppdrettsvirksomhet i området som tidligere har vært lukket for havbruk, vil ha svært negative konsekvenser for det lokale fisket. Derfor velger de å tale fiskernes sak.

Viktig fiskeområde

Ifølge avisa mener fiskarlaget at dette er og har alltid vært et meget viktig fiskeområde for den lokale flåten, da området ligger skjermet til og er en god fiskeplass hele året sier sametingsrådet.

- For mange av fiskerne er dette et være eller ikke være som fiskere i fjorden, spesielt for de som fisker fra Spildra. Sametinget la inn en innsigelse på området Spildra øst med begrunnelse i konsekvenser for fisket i området da kystsoneplanen var på høring i 2013. Sametinget har også tidligere signalisert at dette området er svært viktig for lokale fiskerier og at det ikke bør tillates oppdrett der - blant annet i forhold til uttalelse til offentlig ettersyn av Kystsoneplan av 22. april 2004, sier Muotka til Framtid i Nord.

Ble ikke informert

Sametinget gjorde allerede i 2013 vedtak om innsigelse til kystsoneplanen, hvis denne lokaliteten ble opprettholdt.

Kvænangen kommune vedtok derfor å fjerne denne lokaliteten fra kystsoneplanen og planen ble vedtatt. At kommunen senere ga dispensasjon til Marine Harvest ble Sametinget aldri informert om.