Regelen innføres for å bevare bestander av villfisk, særlig kysttorsken, framgår det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Gjelder alle

Den nye regelen vil gjelde for alt fiske med bunngarn sør for 62° N (Stad), også for trollgarn (taggegarn) som er et populært garn blant fritidsfiskere.

I dag gjelder det ikke noe generelt minstekrav til maskestørrelsen i slike garn.

Et av flere tiltak

Kravet til minste maskestørrelse er fastsatt spesielt med henblikk på minstemålet på torsk, som er 40 centimeter i Sør-Norge, og er ett av flere tiltak som iverksettes av hensyn til kysttorsken. Målet er at mer fisk skal få vokse seg store nok til å formere seg.

Regelen gjelder både fritids- og yrkesfiskere sør for 62° N.

En maskestørrelse på 126 millimeter tilsvarer en halvmaske på 63 millimeter(10 omfar).