Kystfiskarlaget mener det er behov for umiddelbare tiltak i torskefisket i Nord-Norge for både å ivareta kystflåten så vel som kysttorskebestanden, etter at havgående fartøy har inntatt fiskefeltene som sjarkflåten definerer som sine.

Les også:Full kollisjon på Breivikfjorden

Havfiskebåter har tatt over

Kystfiskarlaget viser konkret til konflikten i Breivikfjorden ved Sørøya, der kystfiskere og havfiskere har barket sammen.

- Havfiskeflåten har her trukket innenfor grunnlinjen med store mengder faststående redskap og fortrenger det tradisjonelle kystfisket. Dette er havgående fartøy på rundt 50 meter og med store mengder garn. Torskefisket går mot slutten, det er mindre fisk og den konvensjonelle kystflåten som er mindre mobil er helt avhengig av å komme til på de kystnære feltene, skriver Kystfiskarlaget i henvendelsen til Fiskeridep+artementet.

Kystflåten må sikres tilgang

Utfra dette ber Kystfiskarlaget om at departementet umiddelbart tar grep, både for å sikre kystflåten tilgang til de kystnære fiskefeltene samt sikre bærekraftig forvaltning av torsken.

Kystfiskarlaget viser også til at Breivikfjorden er et viktig gyteområde fort kysttorsk noe Norge har forpliktet seg til å hegne om for å bygge opp bestanden.

- Det framstår derfor uheldig og lite konsekvent at de største og meste effektive fartøyene tillates å fiske innenfor grunnlinjen og på kysttorskbestanden.

Foreslår lovendring

Norges Kystfiskarlag mener det er viktig å få et strengere vern i lovverket som omfatter kysttorsken må endres. De foreslår derfor at paragrafen som omhandler tiltak for vern av kysttorsk endres slik at den blir slik:

Det er forbudt for fartøy over 21 meter største lengde å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen nord for 62° N. Fra og med 1. januar til og med 30. juni er det likevel tillatt for fartøy under 28 meter å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og med 1. januar til og med 1. mai er det tillatt for fartøy under 28 meter å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00 og 05. Fra og med 1. januar til og med 10. april er det tillatt for fartøy under 28 meter å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 06 og 07.