Norges Fiskarlag ber finansminister Sigbjørn Johnsen om å tydeliggjøre konsekvensene av opphevelsen av særreglene for innberetning og forskuddstrekk for fiske og fangst. Bakgrunnen er at saken er belyst flere ganger, senest i spørretimen, uten at den oppleves avklart og tydeliggjort, melder fiskarlaget på sine nettsider.

I brevet som er sendt finansministeren vises det til at regjeringen i statsbudsjett for 2012 har foreslått å oppheve særreglene i skattebetalingsforskriften for innberetning og innbetaling av forskuddstrekk i fiske- og fangstvirksomhet. Dette innebærer at arbeidsgiver i slik virksomhet må følge de ordinære reglene for tomånedlig innberetning og innbetaling av forskuddstrekk.

Norges Fiskarlag har tidligere tatt saken opp med Stortingets finanskomite og finansministeren har også svart om saken i spørretimen i Stortinget etter spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF).

Saksbehandler, økonomisjef Erling Holmeset jr sier saken har både økonomiske og administrative konsekvenser for næringen, og ikke minst kan den ha vesentlige konsekvenser når det gjelder tidfesting av inntekter ved årsskiftet.

- Slik vi har grunn til å forstå saken, betyr omleggingen også en endring av prinsipp for periodisering av oppgjør. Det vil si at som en konsekvens av forslaget, går man over fra opptjeningsprinsippet til kontantprinsippet ved periodisering av oppgjør ved årsavslutning, forklarer Holmeset.

Etter gjeldende regler kan inntekt fra fiske opptjent før nyttår skattlegges i det foregående år selv om utbetalingen skjer etter nyttår. Imidlertid skal lønnsinntekt etter gjeldende regler behandles etter kontantprinsippet, det vil si at inntekten skal tidfestes til det inntektsåret beløpet utbetales, eller ytelsen erlegges.

- Etter vår vurdering vil en overgang til kontantprinsippet skape uklarhet om hvilke skatteår fiskerne sin inntekt skal ha, påpeker økonomisjefen i Norges Fiskarlag.

Det vises i brevet til at inntektene til fiskerne i dag i hovedsak følger kvoteåret, som er likt kalenderåret. Innføring av kontantprinsippet endrer på dette, og kan blant annet føre til en utglidning ved at fiskere ved årsskiftet vil spekulere i å utsette skatten ved å ta ut lite forskudd før årsskiftet.

Erling Holmeset jr sier at Fiskarlaget har bedt finansministeren om en avklaring på dette allerede nå, selv om en slik eventuell konsekvens av opphevelse av særregler på dette område, først vi ha virkning for innlevering av lønns- og trekkoppgave for 2012, og årene etter.

- Vi har også bedt om at en avklaring om saken, og at dette kommuniseres ut til næringen, sier Holmeset.