Riksrevisjonen slår fast at kvotesystemet fører til fiskekvotene eies av færre, vi har færre aktive fiskere som eier fartøy med kvoter, det er løsere binding mellom båt og kvote og for kystflåten fører salg og kjøp av kvoter til endring i landingsmønster for fisk og negative utvikling for kystsamfunnene. Det kommer heller ikke som noe overraskelse at denne kvotepolitikken har ført til at den høyeste økningen i kvotepris finn man i den minste kystflåten,og det blir vanskeligere å rekruttere inn i fiskeriene fordi det er nettopp i denne gruppen man har mulighet til å komme inn i fiskeriene.

Riksrevisjonen anbefaler Nærings- og Fiskeridepartementet å

  • sørge for at endringer i kvotesystemet blir grundig konsekvensutredet

  • vurdere å innføre eierkonsentrasjonsbegrensninger for kystflåten og/eller andre tiltak for å begrense eierkonsentrasjonen

  • registrere og offentliggjøre utviklingen i kvoteprisene, og å gjennomføre tiltak som bedrer rekrutteringen til fiskeryrket

  • vurdere tiltak for å opprettholde den minste kystflåtens betydning for kystsamfunnene

  • vurdere å innføre tiltak for å hindre at økende andeler av kvoten mangler tilkobling til et fartøy

  • følge systematisk med på hvordan endringer i kvotesystemet påvirker landingsmønsteret og fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene

- Vi forventer nå at ledelsen både på Sametinget og i Troms og Finnmark fylkesting bruker rapporten til å fremskynde endringene som Riksrevisjonen anbefaler. Denne privatiseringen og ranet av folkets ressurser må slutte snarest, og regjeringens kvotemelding må stoppes og sendes tilbake.

Nå skal fiskeriressursene tilbake til folket! De foreslåtte kvotetilpasninger passer i all hovedsak kapitalkreftene og ikke aktive fiskere eller kystsamfunnene. Kystsamfunnene har også rett til å leve i nord og det har Riksrevisjonens rapporten heldigvis slått fast, avslutter Toril Bakken Kåven.