Fiskarlaget Nord har behandlet trålerråstoff, ferskfiskleveranser og lønnsomhet i sitt siste styremøte. De har fattet følgende uttalelse:

«For å opprettholde fiskeindustri spredt langs kysten, er det avgjørende at denne har tilgang på råstoff for å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet og gi trygge arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Trålernes inntreden i norsk fiskerinæring kom med hovedsak i begrunnelse med at de skulle opprettholde fiskeindustrien langs kysten. Denne rollen har etter Fiskarlaget Nords oppfatning trålerne ennå og kan ikke fritas fra denne.

Fiskarlaget Nord kan imidlertid ikke la være å påpeke at industrien også må se på sin drift og produksjon for å kunne utnytte alt ilandbrakt råstoff optimalt.»