Generelt kan det sies at fiskarlaget har bedt om at fungerende ordninger og lagte strategier i forvaltningen videreføres, mens det for noen av fiskeriene er foreslått justeringer eller endringer, skriver landsstyret i fiskarlaget i et vedtak fra denne uka.

Den blandede norsk – russiske fiskerikommisjonen ble enig om en totalkvote av torsk på 1 007 000 tonn. Dette gir Norge en totalkvote til fordeling på 439 740 tonn torsk nord for 62° N.

- Vi krever at det for 2013 vises ytterligere måtehold i avsetning til andre formål enn yrkesfiske, slik at bare nødvendig kvantum avsettes, heter det i vedtaket.

For 2012 ble ubenyttede tredjelandskvoter tilbakeført til norske fiskere.

For 2013 står vi overfor en tilsvarende situasjon hvor det mest sannsynlig ikke blir bilateral avtale med Færøyene, og kvotebalansen med EU vil bli en ytterligere utfordring for 2013. Dersom det ut fra forhandlinger eller mangel på forhandlingsresultat medfører at et større kvantum av tredjelandskvoten kan gjøres tilgjengelig for norske fiskere, må dette kvantum fordeles snarest etter avklaring.

Norges Fiskarlag mener at det er svært uheldig at konvensjonelle havfiskefartøyer blir så sterkt rammet av makrellkonflikten med Færøyane. Dersom det ender med at det ikke oppnås en avtale, eller at det blir en redusert kvoteavtale med Færøyane også for 2013, må frigjort torskekvantum tilfalle fartøygruppen av konvensjonelle havfiskefartøyer fra årets begynnelse. For den større flåten er fiskarlagets utgangspunkt dette:

Trålfisket

Av gruppekvoten til trål avsettes et kvantum på 750 tonn torsk til dekning av bifangst av torsk for fartøy som fisker etter sei med seitråltillatelse mellom 62° N og 64° N, og at dette fordeles på deltakende fartøy etter samme opplegg som for 2012.

Ubenyttet kvantum refordeles senest innen 1. september 2013 til torsketrålgruppen.

Norges Fiskarlag tilrår at det resterende kvantum torsk til torsketrålgruppen fordeles som kvoter på deltakende fartøy etter omforent nøkkel som har vært benyttet tidligere.

Fisket med konvensjonelle redskaper

Gruppekvoten for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper nord for 62° N tilrår Norges Fiskarlag fordeles i henhold til landsmøtevedtak 6/07 om langsiktig fordeling av ressursene.

Konvensjonelle havfiskefartøy

Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten av torsk konvensjonelle havfiskefartøy fordeles som fartøykvoter på deltakende fartøy.

Bifangst-avsetning- torsk

Norges Fiskarlag har tidligere uttalt at det på prinsipielt grunnlag ikke bør foretas periodisering eller bifangstavsetning av torsk for å sikre at andre arter fiskes utover året. Den beste løsningen vil være at fartøyene disponerer sitt kvantum gjennom året på en slik måte at det er mulig å fiske andre arter med innslag av torsk.

Landsstyret har etter innspill fra gruppelag og grundig diskusjon kommet fram til at det settes ned et utvalg som umiddelbart skal arbeide fram et grunnlag for alternative modeller som kan benyttes til erstatning for bifangstordningen. En mulighet kan være å etablere en «kvotefleks» i torskefisket på samme måte som i pelagiske fiskeri. Resultatet av dette bør kunne foreligge i god tid før arbeidet med neste års regulering starter.

Hyse for trålgruppen

Av gruppekvoten til trål avsettes et kvantum på 750 tonn hyse til dekning av bifangst av hyse for fartøy som fisker etter sei med seitråltillatelse mellom 62° N og 64° N, og at dette fordeles på deltakende fartøy etter samme opplegg som for 2012

Ubenyttet kvantum refordeles senest innen 1. september 2013 til torsketrålgruppen.

Norges Fiskarlag tilrår at det resterende kvantum hyse til trålgruppen fordeles som kvoter på deltakende fartøy etter omforent nøkkel som har vært benyttet tidligere. Overreguleringen i fisket etter hyse med trål settes til 10 prosent.