På grunn av de helt spesielle forholdene i det aktuelle fisket legges det til rette for en særskilt og tidsavgrenset dispensasjonsordning, opplyser Sildelaget.

Dispensasjonsordningen gjelder til og med 31. desember 2017.

Ordningen begrenses til fartøy under 15 meter største lengde som i løpet av 2016 eller 2017 har utøvd samfiske eller låssettingsfiske. Dispensasjonsordningen gjelder kun for norsk vårgytende sild.

Aktuelle fartøy får dispensasjon fra krav om låssetting slik at det er mulig å ta opp fangst direkte fra not til føringsfartøy.

Videre gjelder følgende vilkår for fartøy som vil benytte seg av ordningen:

a) Fartøy som ønsker å benytte seg av dispensasjonsordningen må registrere seg hos Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste telefon 992 67 008 (Royal Wiking - LIOR).

b) Fartøyene skal også sende SMS til Sjøtjenesten før not kastes.

c) Det er en forutsetning for å benytte ordningen at føringsfartøy er tilstede når det kastes.

d) Norges Sildesalgslag bes informere Sjøtjenesten om hvor og når det sendes føringsfartøy.

Fiskeridirektoratet legger til grunn at behov for føringsfartøy organiseres av Norges Sildesalgslag i samråd med fisker og kjøper.