I debatten rundt kvotemeldingen har forholdet mellom Stor Kyst og båter under 15 meter blitt mye diskutert. Denne diskusjonen er viktig, og det er ei forutsetning at vi får på plass et bedre faktagrunnlag for hvordan tilbakefall av strukturkvotene vil slå ut.

Stor Kyst leverer i dag svært mye at sitt råstoff ferskt, og er med på å sikre råstoff til landindustrien i større deler av året. Men vi mener at modellen for tilbakefall av strukturkvotene må være med å sikre ei differensiert flåte.

Hvordan strukturkvoter som det er knyttet leveringsplikt til skal behandles ved denne fremtidige refordelingen vites ikke, men det må sikres at strukturkvotene opprettholder tilknytningen til de tilgodesette kommunene.

I debatten om kvotemeldingen har plikttrålernes ansvar for å skape aktivitet på kysten fått lite oppmerksomhet. Vi er helt klar på at plikttrålerne skal og må bidra til å skape aktivitet og helårige arbeidsplasser i landindustrien. Våre forslag til endringer av pliktsystemet vil bidra til at intensjonen til pliktsystemet vil kunne oppfylles.

Torsketrålkonsesjonene ble gitt på dispensasjon fra deltakerloven med en intensjon om å gi fiskeindustrien økt kontroll over råstoffet ved å levere fersk fisk i perioder med dårlig tilgang fra kystflåten, for å jevn produksjon over året og derved bidra til stabil sysselsetting og bosetting.

For å ivareta intensjonen i forskriften for plikttrålerne, vil vi foreslå følgende konkrete endringer i regelverket:

1. Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse §5 «Fastsetting av pris» endres. Plikttrålere underlegges en pris- og tilbudsordning som sikrer lønnsomhet ved bearbeiding av råstoffet i Norge. Det må vurderes hvorvidt en dynamisk minstepris kan innføres som utbudspris for det leveringspliktige råstoffet, uansett om råstoffet er fersk eller frosset.

2. For å stimulere til at også trålerne skal levere mer ferskt råstoff til fiskeindustrien, innføres det en ferskfiskordning for trålflåten med leveringsforpliktelser. Dette innebærer at de plikttrålerne som leverer ferskfisk til filetindustrien får en kvotebonus. Hvordan denne modellen skal utformes må utredes.

3. Bearbeindingsplikten må gjøres mer fleksibel, slik at den vurderes på landet fangstvolum hos den enkelte fiskeindustribedrift innenfor et avgrenset tidsrom på `en måned, og ikke slik i dag for hver enkelt fangst. Man bør også vurdere muligheten for utveksling av deler av fangsten mellom bedriftene, slik at råstoffet kan tilpasses produksjonen i den enkelte bedrift på en best mulig måte.

Dagens pliktsystem bidrar i liten grad til å oppfylle intensjonen om lønnsom, helårig drift av foredlingsanlegg basert på trålerråstoff. En av årsakene er nok politisk unnfallenhet over tid og at rederiene i liten grad har ønsket å sikre råstoff til landanleggene gjennom hele året.

Gjennom de endringene vi nå foreslår har politikerne en gylden mulighet til å få pliktsystemet til å fungere etter det som var intensjonen- å bidra til å skape helårige arbeidsplasser og bedre lønnsomhet i landindustrien.