- Med denne bevillingen til beredskap og overvåking, vil vi styrke sjøtransporten og sikre ei god miljø- og ressursforvaltning, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Den økte bevilgningen på 20 mill. kroner vil gå til oljevernutstyr som lenser for rask respons og strandrenseutstyr samt kurs og øvinger for å styrke kompetansen i beredskapsapparatet. I tillegg vil senter for sjøtrygghet, oljevern og havovervåking i nordområdene ved sjøtrafikksentralen i Vardø bli styrket.

Kystverket la i 2011 fram en helhetlig miljørisiko- og beredskapsanalyse om akutt forurensing fra skipstrafikk utenfor fastlands-Norge. Beredskapsanalysen gir tilrådinger om nivået på beredskapen og er en del av grunnlaget for avgjørelser om dimensjonering av statens beredskap.

Med forslaget til bevilging for 2014 tar denne regjeringa et nytt steg mot å oppfylle beredskapsanalysen sine tilrådinger, ved investeringer i utstyr og styrking av kompetansen i beredskapsapparatet. Med forslaget i statsbudsjettet 2014 er det bevilget 65 mill. kroner til oppfølging av analysen siden 2011.

Det har de siste årene blitt innført en rekke nye sjøtrygghetstiltak i Nord-Norge. Seilingsleder utenfor territorialfarvannet fra Vardø til Røst har flyttet skipstrafikken lengre ut fra kysten, og gir slepebåtberedskapen bedre tid til å aksjonere når fartøy er i drift. Det er innført AIS-overvåking (automatisk identifikasjonssystem for skip) langs hele kyststrekningen, og det er etablert et norsk–russisk skipsrapporteringssystem som gir bedre oversikt over sjøtransporten fra Russland. Ut fra en samlet vurdering av utviklingen når det gjelder tryggheten til sjø, foreslår regjeringen å redusere slepebåtberedskapen i Nord-Norge fra tre til to fartøy.