Fiskerne har over en årrekke vært meget kritisk til det svært kystnære trålfisket etter raudåte på bl. a kysten av Nordland. Dette med bakgrunn i to ulike forhold. Det ene er at raudåte er mat for yngel av fisk i sine første leveuker og en bør ikke drive fiske på en slik nøkkelart av frykt for at det kan desimere bestanden og dermed mattilgangen for fiskeyngel. Dernest har store bifangster av fiskeegg og fiskelarver vært svært utfordrende i forhold til raudåtetrålingen.

Med bakgrunn i overvåkingen av fisket på raudåte med særlig fokus på bifangst så har det vært en korrespondanse mellom Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Nærings- og Fiskeridepartementet der det har kommet frem at prøvetakingen ikke har vært etter regelverket. Dette til tross har Nærings- og Fiskeridepartementet fastsatt en kvote av raudåte på tilsammen 254.000 tonn. Riktignok skal det aller meste av denne kvoten fiskes et stykke til havs slik at bifangstandelen reduseres, men uansett er Nordland Fylkes Fiskarlag svært kritisk til de beslutninger som er tatt vedr. raudåtefisket.

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag behandlet denne saken på et møte i går og det ble gjort slikt vedtak:

«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag er bekymret over den betydelige økningen i fisket etter raudåte som Nærings- og Fiskeridepartementet har besluttet. Fiskerne har i flere år advart mot et kystnært raudåtefiske der det har vært store bifangster av fiskeegg og fiskelarver av ulike fiskearter. Når forskerne ved Havforskningsinstituttet mener at denne bifangsten ikke har noen betydning for disse artene stiller styret seg uforstående til det.

Det var for kort tid siden oppslag i media der en observatør om bord i ett av fartøyene som trålte etter raudåte avdekket at prøvetakingen ikke var i samsvar med regelverket og at innblandingen av yngel til tider var svært stor. I avisen Fiskeribladet er det sitert følgende fra Fiskeridirektoratets rapport vedr. prøvefisket: De regelbruddene som er avdekket i senere tid, synes å stå i sterk motstrid til de krav som er fastsatt for den gjeldende forsøkstillatelsen til Calanus A/S.

Fiskeridirektoratet skriver i brev til Havforskningsinstituttet følgende: Saken som ble avdekket på Tromsøflaket sommeren 2017 er alvorlig. God prøvetaking i tråd med regelverket og representative prøver fra fangstene er sentrale parameter for at høsting av raudåte skal kunne drives på en bærekraftig måte.

I et lengre brev fra Fiskeridirektoratet til Nærings- og Fiskeridepartementet er det gjort en beskrivelse av de funn som ble gjort om bord i ett av de fartøyene som deltok i prøvefisket. Disse funnene anser styret for å være svært alvorlige.

Styret mener at det er viktig å få avklart hva forannevnte opplysninger innebærer samtidig som en må spørre hva avdekkingen av regelbruddene har betydd for firmaet som har hatt tillatelse til prøvefisket.

Fra Nærings- og Fiskeridepartementet har det vært opplyst at de funnene som er nevnt foran ikke har hatt påvirket de beslutningene som er tatt vedr. fremtidig beskatning av raudåta og at en er sikker på at beslutningsgrunnlaget er godt. Styret viser til at departementet i Fiskeribladet kommenterte avsløringen slik: Selv om det er avdekket feil i prøvetakingen både i 2014 og 2017, så kan man ikke dermed konkludere med at prøvefisket er utført med systematiske feil på alle fartøy på alle turer i alle år. Styret vil stille spørsmål ved om departementet reelt har gått inn og vurdert det prøvefisket som har foregått i mange år eller om en bare stilltiende aksepterer at prøvefisket har foregått uten at det har vært kvalitetssikret på noen måte?

For styret er det likevel slik at dersom all, eller det meste av prøvetaking før sommeren 2017 er gjort på feil måte så sitter en igjen med et syltynt grunnlag å fatte en beslutning på. At vårt eget fagdepartement, med denne usikkerheten hengende over seg likevel beslutter å fastsette en totalkvote av raudåte på 254.000 tonn er skremmende.

For styret er det vesentlig at en på en troverdig måte får frem hva som egentlig er konklusjonen av et mangeårig kystnært såkalt prøvefiske etter raudåte. En slik konklusjon må omfatte både hva dette fisket betyr for ulike fiskebestander og ikke minst for raudåte-bestanden som skal være føde for både torsk og mange andre arter i sine aller første leveuker.

Styret mener at de feil som er gjort under prøvetakingen må føre til at de beslutninger som Nærings- og Fiskeridepartementet har tatt vedr. fangst av raudåte på trekkes tilbake. Dette må Norges Fiskarlag følge opp overfor departementet.