Jensen mener det er fullt mulig å etablere en slik ordning, og viser til Grunnlag og hjemmel for distriktskvoteordning finnes i §11 i havressursloven, og har oversendt et omfattende forslag der han ber fiskeriministeren etablere en prøveordning for Vardø i fem år.

Jensen tror en slik ordning kan legge til rette for en ny utvikling i fiskerinæringen nasjonalt og bidra til utvikling av kommuner som er berørt av pliktssytemet for trålere. For Vardø kommunes del tror han at en slik ordning kan tilføre kommunen mellom 300 og 400 årsverk.

Ordfører Ørjan Jensen, MDG

- Vil gagne hele kysten

- Vardø Kommune mener det vil gagne hele kysten og landsdelen om saken med leveringspliktige trålkvoter tas inn i et mer konstruktivt spor. Den siste tids utvikling har synliggjort at Norge bør starte arbeidet med å prøve ut nye modeller for verdiskaping, sysselsetting og kvoteforvaltning innenfor fiskeriene, skriver i ordfører Ørjan Jensen i sin henvendelse til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Økt verdiskapning

I brevet til ministeren skriver Jensen at forlaget fra Vardø kommune er ment å legge til rette for nye ordninger som øker verdiskapingen i fiskeriene, øker sysselsettingen i lokalsamfunn, og øker bearbeidingsgraden i fiskerinæringen i Norge.

- Fiskeressursene vil bli utnyttet bedre, og norsk matvareproduksjon vil bli bedre rustet til å møte fremtidens behov. I tillegg legger vårt forslag til rette for å gjøre fiskerinæringen mer klima og miljøvennlig.

Klar til å møte

Ørjan Jensen anmoder fiskeri- og sjømatministeren så raskt som mulig å sette av tid til en videokonferanse med kommunen for å drøfte forslaget.

Ordføreren framholder at Vardø kommune er tilgjengelig for oppfølgende spørsmål og møter fortløpende. Samtidig foreslår han at en eventuell prøveordning også kan omfatte en eller to andre kommuner, slik at man etter at forsøket er gjort har et godt grunnlag for evaluering av ordningen.

Byttes mot fritak av leveringsplikt

Kvotene skal forøvrig hentes hos trålere med leveringsplikt til Vardø. I henstillingen til fiskeriministeren har de satt en kvotestørrelse på 4.500 tonn der 67 prosent hentes fra leveringspliktige trålerkvoter mot at de fritas fra leveringsplikten, mens staten går inn med 33 prosent som hentes fra totalkvoten, det vil si 1.500 tonn.

Det ble forøvrig etablert en tilsvarende ordning for Nordkyn, ordningen som ble betegnet som Hjeltnes-kvoten. Her ble det satt av 3000 tonn som skulle være med å bidra til nyutvikling i fiskeindustrien. Men ordningen ble avsluttet etter en sesong.